Близо 70 млн. лева се пренасочват в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас, който бе засегнат от икономическата криза, следствие от COVID-19.

Парите ще бъдат финансирани от Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г". Това стана ясно след решение на Министерският съвет за изменение на ОПОС.

С одобреното изменение на програмата 69 853 000 лв. се пренасочват към оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.", от които 49,5 млн. лв. по линия на ЕФРР и 20,4 млн. лв. по линия на КФ.

Пренасочването е съгласно взето решение на национално ниво за преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19.

Околна среда 2014 - 2020 г," (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз и държавния бюджет.

Припомняме, че на 14 май ЕК одобри схема за 88 млн. евро помощ за малкия бизнес у нас.