Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Малък плаж - Лозенец" по решение на Министерският съвет. Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 4 605,25 лева без ДДС.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж "Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас.

За плажа "Каваци - юг" вече е определен концесионер. Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия с "МИТ-СЕКЮРИТИ-85" ЕООД

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 8 лв. и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 8 лв.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер от 11,40 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 57 083 лв. без ДДС.

Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.