Депутатите подхванаха на първо четене Закона за предучилищното и училищното образование. Предлаганите промени засягат три теми - задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца, контролът и функционирането на настоятелствата към детските градини и училищата и обучението в електронна среда.

Разширяването на обхвата на предучилищното образование е добре да започне във възрастта между три и седем години. Тя е ключова за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното развитие на децата. Според международните изследвания PIRLS и TIMSS отчетливо по-високи резултати показват децата, включени по-продължително време в предучилищно образование.

Проучване на министерството на образованието и науката сред началните учители също показва, че посещавалите по-дълго време детска градина постигат по-високи резултати в училище. Към момента обхванатите в предучилищно образование са 91,5 % от 5-годишните и едва 78 % от 4-годишните деца. Разликата от 13,5 % са деца, чийто майчин език не е български и у родителите липсва отношение към образованието.

Предучилищното образование става задължително за 4-годишните

Предучилищното образование става задължително за 4-годишните

В държавния бюджет са предвидени 10 млн. лв. затова

Предложението за задължителния обхват на 4-годишните е финансово обезпечено. Подкрепено е и с 3-годишна програма, която е представена за обществено обсъждане. Средствата по програмата са на стойност 210 млн. лв. и са заложени в държавния бюджет за тази година. Заделени са средства за изграждане на 70 нови детски градини с над 5 000 места.

Предвижда се 3-годишен период, в който общините при готовност да включат 4-годишните в задължителното предучилищно образование. Ежегодно ще се отпускат 12 млн. лв. за веществена издръжка и 32-33 млн. за компенсиране на таксите.

Предлага се също така да се осъществява контрол върху училищните настоятелства по отношение на собствеността, като се гарантира, че приходите от нея ще остават в училищата, а няма да се разпределят за възнаграждения на управителните съвети на настоятелствата.

Държавата не поемала отговорност за осигуряването на предучилищно образование

Държавата не поемала отговорност за осигуряването на предучилищно образование

Държавата осигурява достъп само на 9,4%

Третата промяна е свързана със законова регламентация на обучението в електронна среда. Тази година то се осъществи по Закона за мерките и действията по време на извънредно положение. Опитът показа, че този вид обучение може да се ползва при всякакви извънредни обстоятелства - грипни ваканции, климатични или други фактори, които не позволяват присъствено обучение.

Обучението от разстояние в електронна среда може да се прилага както за цял клас, за цяло училище, така и за отделни ученици, които по здравословни или други уважителни причини не могат да посещават училище за не повече от 30 учебни дни. Може да се прилага и като елемент на иновация в организацията в иновативните училища при съответните ограничения - не повече от 20 % от учебния план.