Депутатите приеха на второ четене Закона за социалните услуги. Трябва да се създаде правилник за прилагане на закона. До приемането му насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се извършва само от дирекции Социално подпомагане.

Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на лицето ще се изготвят по досегашния ред преди сключване на договора за ползване на социални услуги. При заявяване на искане за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, кметовете на общини ще предоставят информацията и документите, изисквани по досегашния ред.

Променят Закона за социалните услуги, за да не блокира работата

Променят Закона за социалните услуги, за да не блокира работата

Според Георги Гьоков целта е да се угоди на протестиращите

Със законопроекта се урежда и срокът за издаване от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на заповедта за предварителното одобрение или за отказ. Започналите и неприключили до влизането в сила на Закона за социалните услуги производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги ще се довършат по досегашния ред.

За качеството на социалните услуги Държавната агенция за закрила на детето и инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще продължат да извършват контрол на предоставянето на социалните услуги по досегашния ред. Започналите до влизането в сила на закона процедури по лицензиране на частни доставчици на социални услуга и вписването им в регистъра към Агенцията за социално подпомагане ще се довършат по досегашния ред.