Еврокомисията представя нова стратегия за финансирането за устойчиво развитие. В нея се предвиждат редица инициативи за справяне с изменението на климата и другите екологични предизвикателства и същевременно за увеличаване на инвестициите - и приобщаването на малките и средните предприятия (МСП) - в прехода на ЕС към устойчива икономика.

С предложението ще се въведе висококачествен незадължителен стандарт за облигациите, с които се финансират инвестициите за устойчиво развитие (наричани за краткост "устойчиви инвестиции").

Комисията прие днес и делегиран акт за информацията, която финансовите и нефинансовите дружества трябва да оповестяват във връзка с устойчивостта на дейностите си по силата на член 8 от Регламента за таксономията на ЕС.

Комисията възнамерява да работи в тясно сътрудничество с всички международни партньори, в т.ч. с Международната платформа за финансирането за устойчиво развитие, така че в тази област да се изгради стабилна международна система.