Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) намали цената на газа с 1,81% в сравнение с предходното тримесечие.

Днес Комисията проведе заседание, на което прие решение в отговор на заявление на "Булгаргаз" за утвърждаване на цени за първото тримесечие на 2020 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

КЕВР: Цените на тока и парното остават същите до Нова година

КЕВР: Цените на тока и парното остават същите до Нова година

От регулатора отчитат поевтиняване с 0,11% на природния газ

Приетото решение е съобразено с последните промени в енергийния закон.

Утвърдената от Комисията цена за първото тримесечие на 2020 г. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е в размер на 44,04 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което в сравнение с действащата цена за четвъртото тримесечие на 2019 г. е намаление с 0,81 лв./MWh или с 1,81%.

В утвърдената цена на природния газ от 44,04 лв./MWh са включени компонента "цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи" в размер на 43,34 лв./MWh лв./MWh, компонента за дейността "обществена доставка" в размер на 0,56 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото от 0,14 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

КЕВР: Цените на тока и парното остават същите до Нова година

КЕВР: Цените на тока и парното остават същите до Нова година

От регулатора отчитат поевтиняване с 0,11% на природния газ

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Компонентата "цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи" се образува от обществения доставчик като среднопретеглена стойност при отчитане на последно заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ с цел продажба през следващия период, условията по договорите за доставка и за достъп и пренос на природен газ до българската граница.

Отчита се и движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промяната в осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ, за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цени. 

С 5% намалява цената на руския природен газ за България

С 5% намалява цената на руския природен газ за България

Входната точка на доставка с "Булгатрансгаз" вече ще е "Странджа" 2

С утвърдената цена на природния газ за първото тримесечие на 2020 г. цените на топлинната енергия остават непроменени до края на отоплителния сезон. Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар.