Комисията за защита на конкуренцията предлага да се създаде регистър, съдържащ информация относно крайните собственици на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание. Това е и с оглед установената тенденция за осъществяване на дейност от медийните участници едновременно на няколко медийни пазари.

Препоръката е отправена в секторен анализ на конкурентната среда на медийния пазар в Република България, който е направен и приет.

КЗК е забелязала недобросъвестни практики при отчитането на абонатите на платформените оператори, които влошават пазарните условия и изкривяват конкуренцията на пазара на разпространение на телевизионни програми, както и на пазара на телевизионно съдържание. Следва да се търси изчистване на "сивия сектор", за да могат да настъпят пазарните ефекти.

Като друг проблем в анализа се откроява насочването на основната част от рекламните бюджети към големите медийни групи, което поставя на изпитание оцеляването на по-малките участници. Заради това Комисията счита, че всички допълнителни финансирания (извън установения начин на финансиране и/или бизнес модел) на участници на съответните пазари с публични средства, в т.ч. целеви средства по програми, следва да се извършват при ясни правила, прозрачни, недискриминационни условия и осъществяване на ефективен контрол във връзка с горното.

Относно посочения от част от пазарните участници проблем, касаещ липсата на надеждна информация за тиражите на печатните издания, КЗК препоръчва да се обсъдят от компетентните органи и съответните заинтересовани страни, направените в тази връзка предложения на браншовите организации и заинтересованите страни, с цел предприемане на политики за тяхното решаване.

КЗК е изпратила анализа си на Народното събрание, Министерски съвет, министъра на икономиката, министъра на финансите и министъра на културата.