Предвид настоящата епидемична обстановка в страната ИВСС призовават магистратите да подават декларациите си по електронен път. Срокът за подаването на декларациите за имущество е до 17.05.2021 г.

Имуществените декларации се подават пред ИВСС:

- на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител. Това може да се случи лично в служба "Регистратура" на ИВСС - всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., по пощата или чрез пощенската кутия на ИВСС.

- по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис или чрез изпращане на e-mail: ivss@inspectoratvss.bg.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор на ИВСС, достъпен на интернет страницата на ИВСС на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/document/872 , раздел "Образци".

Едновременно с имуществената декларация може да се подадат и декларации за разкриване на банкова тайна от лицата, чието имущество се декларира, а именно: от магистратите, от техните съпрузи или от лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и от ненавършилите пълнолетие деца. Декларациите-съгласие се подават по утвърдени от главния инспектор образци, достъпни на интернет страницата на ИВСС на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/149, раздел "Образци", без да е необходима нотариална заверка на подписа на декларатора.