Министерството на финансите очаква излишък по консолидираната фискална програма (КФП) към юни в размер на 1,7% от прогнозния БВП.

В съобщението на ведомството се казва, че на база на предварителните данни и оценки се очаква салдото да бъде положително в размер на 1 739,0 млн. лв. (1,7 % от прогнозния БВП). В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към полугодието на 2017 г.

Приходите и помощите по КФП към юни 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 19 239,3 млн. лв. (50,3 % от годишния разчет), като спрямо юни 2017 г. се отбелязва ръст от 1 756,2 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 735,3 млн. лв. (10,3 %), а постъпленията в частта на приходите от помощи са близки до отчетените за шестте месеца на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2018 г. са в размер на 17 500,3 млн. лв., което е 44,5 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 15 737,3 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 576,3 млн. лв.

Ведомството публикува и информация за салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към май. То е положително в размер на 1 421,6 млн. лв. (1,4 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 703,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 281,8 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към май 2018 г. са в размер на 15 978,4 млн. лв. или 41,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 312,2 млн. лв. (9,3 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 13 405,4 млн. лв., което представлява 43,0 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към месец май 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9,9 % (1 208,2 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 2 742,9 млн. лв. или 47,6 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 317,7 млн. лева (13,1 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 264,7 млн. лв., което е 41,3 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към май 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 378,3 млн. лв. (6,4 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 4 220,0 млн. лв. или 43,1 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.05.2018 г. е 61,9 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 928,2 млн. лв. (37,4 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 98,4 млн. лв. или 51,7 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 600,6 млн. лв. или 54,7 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3 797,2 млн. лв., което представлява 41,6 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,1 % (468,2 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 084,8 млн. лв., което представлява 44,3 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 488,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2018 г. възлизат на 14 556,8 млн. лв., което е 37,0 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 13 033,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС).

Нелихвените разходи са в размер на 13 688,2 млн. лв., което представлява 36,7 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към май 2018 г. са в размер на 12 647,0 млн. лв. (40,7 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 015,1 млн. лв. (16,5 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г). Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 26,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 412,1 млн. лв. или 57,1 % от планираните за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2018 г. от централния бюджет възлиза на 456,5 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2018 г. е 10,4 млрд. лв., в т.ч. 9,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.