Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири за май 2020 г.

От Министерството на околната среда и водите посочват, че ведомството управлява водите на 52 язовира, като ежедневно следи състоянието им. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29 април е 4362,7 млн. м3, което е 61,3% от сумата на общите им обеми.

Наличните в тях завирени обеми са следните:

  • питейно-битово водоснабдяване - 67,2% от общия им обем;
  • напояване - 46,9% от общия им обем;
  • енергетика - 80,5% от общия им обем.

МОСВ ежедневно следи състоянието на язовирите и при прогноза за очакван голям приток дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основен изпускател. За част от язовирите разрешените водни обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани в съответствие с реално използваните води през предходните месеци, за да се акумулира обем. За язовирите с нисък обем са ограничени и част от заявките за напояване.

Четири язовира под 50%: "Студена, "Асеновец, "Ястребино" и "Дяково"

Четири язовира под 50%: "Студена, "Асеновец, "Ястребино" и "Дяково"

Данните на МОСВ: язовирите за напояване пълни на 38,7%, за енергетика - 67,9%

В графика за месец май са предприети следните действия за язовирите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, които са с процент на запълване под или около 50%:

За яз. "Студена" са предприети действия за максимално ограничаване на водовземането от язовира, като се подават води единствено за питейно-битово водоснабдяване. Заявката на ВиК-Перник е редуцирана, като от яз. "Студена" са разрешени 0,466 млн. м3, с допълване на 0,806 млн. м3 от водосбора на яз. "Белмекен". Редуцирането е направено, тъй като през май 2019 г. ВиК операторът е ползвал реално 1,072 млн. м3. С предоставянето на количества от водосбора на яз. "Белмекен" от 0,806 млн. м3, от яз. "Студена" трябва до миналогодишното потребление да се предоставят още 0,266 млн. м3. Предвид настоящата ситуация вместо 0,266 млн. м3 от яз. "Студена" са разрешени 0,466 млн. м3, което прави с 0,200 млн. м3 повече от същия период през предходната година. В тази връзка разрешените за май 2020 г. количества от 1,272 млн. м3 надвишават реално ползваните количества вода от ВиК оператора в условията на постоянно водоподаване през 2018 и 2019 г.

За язовир "Асеновец" разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са 0,700 млн. м3. Предвид предприетите действия от ВиК- Сливен за включване на алтернативните водоизточници обемът в язовира се увеличава.

За язовир "Дяково" са разрешени заявените количества от ползвателите, включително промишлено водоснабдяване и напояване. Предприетите през изминалите 3 месеца действия са довели до акумулиране на водни количества както за питейно-битовото водоснабдяване, така също и за останалите цели - напояване, промишленост и енергетика.

За язовир "Ястребино" обемът в язовира гарантира осигуряването на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството. С графика е разрешено и ползване на количества за напояване. На "Напоителни системи" ЕАД е поставено условие в графика да се предприемат действия за възстановяване изправността на компрометирани елементи на водовземната кула с цел възможност за ползване на водни количества и при по-ниски обеми в язовира както за питейно-битово водоснабдяване, така и за напояване.

От язовир "Тича" се осигуряват водите за питейно-битово водоснабдяване на Търговище, Шумен и Велики Преслав. Анализите показват, че постъпващият в язовира приток е значително по-малък от разхода, поради което са намалени разрешените количества за питейно-битово водоснабдяване, напояване и минимално допустим екологичен отток. Предвид ниския наличен обем, при хипотеза за нулев приток и намалено водовземане в съответствие с годишния график за 95% обезпеченост, в края на 2020 г. общият обем в язовира ще достигне нива, под които водата ще бъде с влошени качества за питейни цели, при което не може да бъде гарантирано приоритетното питейно-битово водоснабдяване, без наличие на пречиствателна станция. От МОСВ посочват, че в тази връзка ВиК операторите и Асоциацията по ВиК многократно са уведомявани за необходимостта от предприемане на мерки относно рехабилитацията на наличните алтернативни водоизточници и инвестиции с оглед обезпечаване на допълнителното пречистване на водите, налични в язовира под санитарния минимум.

Планираните ремонти на съоръжения, заложени в месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири за май 2020 г., са следните:

За яз. "Батак" се планират водолазни огледи. За извършването им ще бъдат изпуснати енергийно непреработени води в размер до 0.1 млн. м3.

За яз. "Студен кладенец" в периода 26-29.05.2020 г. ще бъдат извършени проби на ВЕЦ "Студен кладенец" /два часа дневно/.

За яз. "Тополница" ще се извършват функционални проби на ВЕЦ "Тополница", поради което ще бъдат освободени 0,2 млн. м3 енергийно непреработени води.