Във връзка с прогноза на НИМХ за очаквани интензивни валежи, по нареждане на екоминистъра Емил Димитров Министерството на околната среда и водите е изпратило писмо до областни управи и кметове да предприемат мерки.

В писмата се предупреждава да се предприемат спешни действия за осигуряване на проводимостта на речните легла и да се уведоми населението за възможни неблагоприятни последици.

Кметовете и областните управители е необходимо да осигурят безпрепятственото провеждане на високи води, за да не се допуснат наводнения на прилежащи имоти в границите и извън границите на урбанизираните територии, както и да се повредят елементи от техническата инфраструктура.

Местните власти е необходимо да информират оперативните звена към Басейновите дирекции за обстановката и възникнали проблеми.