България работи за изпълнение на препоръките на ЕК по наказателните процедури в областта на околната среда. Това увериха от Министерството на околната среда и водите по повод днешния призив на ЕК страната ни да изпълнява задълженията си, произтичащи от Директивата за местообитанията.

От МОСВ посочват, че според ЕК, въпреки че през 2007 г. България е определила защитените зони, все още за 207 зони за местообитанията няма издадени финални актове за обявяване. За защитените зони за местообитанията не са определени специфични цели и мерки за опазване на местообитанията и видове в тях.

Процесът на обявяване на зоните и определяне на достатъчно подробни специфични цели и мерки на опазване във всички държави от ЕС, включително и в България, е значително забавен, сочат от ведомството. По тази причина ЕК е стартирала наказателни процедури срещу 12 държави членки, а останалите 15 държави са в предупредителна фаза.

ЕК ни подсеща с писмо за "Натура 2000"

ЕК ни подсеща с писмо за "Натура 2000"

България е посочила само 22 места като защитени територии за консервиране

Освен това се твърди, че страната ни неправилно е транспонирала чл. 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията в националното си законодателство.

От екоминистерството поясняват, че за преодоляване на посочените от ЕК слабости още при стартирането на наказателната процедура през януари 2019 г. е бил подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, който вмомента е в Народното събрание. Министерството на околната среда и водите уверява, че продължава своите усилия за приемане на законодателните промени, предвидени с проекта на ЗИД на ЗБР. Продължава и процесът по издаване на заповеди за защитените зони за местообитанията. За две от защитените зони, посочени от Комисията, заповедите вече са издадени и обнародвани в Държавен вестник, а за други 27 заповеди е приключило общественото обсъждане и предстои тяхното издаване.

От МОСВ напомнят и че ЕК е гласувала и придвижване към съдебна фаза на страната ни за недокладване в срок на данни за морската околна среда. Задължението е свързано с набиране на данни за морската среда по различни показатели. От ведомството посочват, че към момента са събрани данни за по-голямата част от тези показатели чрез изпълнение на няколко проекта, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. В рамките на настоящия програмен период по механизма (2014-2021 г.) програма Опазване на околната среда и климатични промени се набират данни за останалите показатели. Допълнителни данни се събират и от БАН и в рамките на ежегодните споразумения, които институтът има с МОСВ за мониторинг на морски води.

От МОСВ напомнят и че ЕК отправя препоръки към страната ни, заедно с Унгария и Финландия, да подобрят националните си законодателства по отношение на превенциите от аварии съгласно Севезо директивата. Според ЕК част от техническите разпоредби са неправилно отразени в националното ни законодателство.

ЕК праща България на съд заради националната морска стратегия

ЕК праща България на съд заради националната морска стратегия

Комисията е поискала от нашата страна няколко пъти да спази посоченото задължение