Над 37 000 студенти са пожелали участие в студентски практики. От тях, потвърдените към момента от обучаващите организации, са над 20 000. От стартирането на проекта досега, 11 679 студенти успешно са приключили практическото си обучение, а 15 248 в момента се обучават в реална работна среда. Всяка успешно приключила студентска практика се удостоверява със сертификат и на студента се изплаща стипендия от 600 лв.

Значителен интерес към студентските практики има и от страна на бизнеса. 2311 обучаващи организации от различни икономически сектори са заявили участието си в проекта, като са публикували над 4390 обяви за 68 300 работни места. Близо 4 000 служители от тези обучаващи организации са пожелали да са ментори на студентите и да им предадат своя опит.

С най-много практиканти - над 780, като обучаваща организация е Българската академия на науките (БАН) със своите звена и институти. В групата на обучаващите организации с най-много практиканти се включват и големи болници като: УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна, МБАЛ "Света Анна" - Варна АД, Военномедицинска Академия - София, "УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен и УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора, Земеделски институт - Стара Загора, "Български пощи" ЕАД, Централно военно окръжие и Районен съд - Варна.

Приемът на студенти само с оценки от матурите нямало да понижи качеството на образованието

Приемът на студенти само с оценки от матурите нямало да понижи качеството на образованието

Трябвало да има промяна в съдържателната част на матурите

Резултатите показват, че най-много студенти са се включили от професионално направление "Ветеринарна медицина" - 17,4 %, "Право" - 17,2 %, "Биотехнологии" - 15,4 %, "Стоматология" - 14,7 %, "Биологически науки" - 13,4 %, "Медицина" - 13,3 %, "Химически технологии" - 12,4 %, "Животновъдство" - 11,9 %, "Химически науки" - 11,4 % и "Спорт" - 11,3 %.

Най-голям дял от всички включени студенти в проекта заемат студентите от Университета за национално и световно стопанство - 9,6 %, следвани от студентите от Медицински университет - Пловдив - 7,2 %, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - 6 %, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов" Варна - 5,9 %, Тракийски университет - Стара Загора - 5,8 % и Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" - 5,1 %.

Всички студенти, желаещи да проведат практика, могат да се регистрират на адрес https://praktiki.mon.bg като създадат свой профил в изградения в информационната система модул. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - Фаза 2" се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, в периода януари 2020 - май 2023 г. Общият бюджет на проекта е 46 млн. лева, като се предвижда 44 000 студенти да проведат практическо обучение в реална работна среда.