Намалиха разрешените водни обеми за питейно-битово водоснабдяване за язовирите "Камчия" и "Тича", съобщават от "24 часа", позовавайки се на месечния график на комплексните и значими язовири, които управлява Министерството на околната среда и водите.

Водните обеми са редуцирани в съответствие с реално използваните води през предходните месеци, за да се акумулира обем.

Със завирен обем под 50% са четири водни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване - "Асеновец", "Ястребино", "Тича" и "Камчия".

За язовирите "Белмекен" и "Доспат" в графика е поставено условие водите от водохващанията на събирателните деривации да се изпускат за оводняване на речните русла и за ползване от населението. В зависимост от изменението на хидрометеорологичната обстановка се разрешава да се включват и изключват събирателните деривации и/или водохващания от тях.

През зимния сезон поне 30% от водния ресурс, постъпващ от река Тунджа в язовир "Копринка" ще бъде насочван по река Тунджа към язовир "Жребчево".

Ситуацията с язовирите у нас била "Вода газим, жадни ходим"

Ситуацията с язовирите у нас била "Вода газим, жадни ходим"

За единно управление на всички язовири настоява Нона Караджова