Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Предложените изменения и допълнения са в контекст на водената от Министерството на икономиката политика за повече публичност и прозрачност при разпореждането с дълготрайни активи от държавните дружества.

Към момента Правилникът определя ред за продажба на активите само за едноличните държавни дружества. С измененията се предвижда този ред да важи и за дъщерните дружества на 100% държавните компании.

По този начин ще се осигурят предпоставки за по-широка публичност и прозрачност при сделките от държавните дружества, като се предвижда всички обявления за продажби да бъдат публикувани не само в един централен ежедневник, но и на интернет страницата на Министерството на икономиката.

Освен повече публичност, прозрачност и редуциране на риска от корупционни практики, с измененията се цели избягването на някои противоречиви практики и синхронизиране на разпоредбите с действащата нормативна уредба в страната.