Правителството отпуска до 4 млн. лева за финансиране на фундаментални научни изследвания. Финансира се по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. Той се провежда от Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) като с одобрените средства се очаква да бъдат финансирани приблизително 66 проекта. Целта е да се насърчи провеждането на фундаментални научни изследвания.

Министерският съвет отпуска и до 1 300 000 лв. за финансиране на ННП "Петър Берон. Наука и иновации с Европа". Програмата се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд "Научни изследвания", като се наблюдава и координира от МОН. Срокът на изпълнение е 7 години, като бюджетът може да нарасне до 1 900 000 лв. за всяка следваща година.

С отпуснатата сума в размер до 1 300 000 лв. по програмата се предвижда да бъдат изплатени средствата за втората година от изпълнението на финансираните проекти в размер до 420 000 лв., а с останалите до 880 000 лв. Фонд "Научни изследвания" ще стартира конкурс за набиране на нови проектни предложения. С тях се очаква да бъдат финансирани приблизително 7 проекта.