Правителството прие нова антикорупционна стратегия и пътна карта към нея. Това съобщи Министерският съвет. Стратегията включва седем приоритета: укрепване на капацитета и повишаване на прозрачността в работата на антикорупционните органи и звена, противодействие на корупционните престъпления.

Укрепване на капацитета и подобряване на работата на органите, натоварени с контролни и санкционни правомощия в администрацията, повишаване прозрачността и отчетността на местната власт. Освобождаване на гражданите от "дребната" корупция; създаване на среда за обществена нетърпимост към корупцията, своевременен отговор на необходимостта от актуализация на националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, включително в отговор на препоръки, отправени от международните институции.

От Евроцентъра за транспортни политики искат да има бюджет и за пътната безопасност

От Евроцентъра за транспортни политики искат да има бюджет и за пътната безопасност

Искат да се вземат пари от допълнителните средства за 2021 г.

Пътната карта предвижда мерките към всеки един приоритет, действия по изпълнение, индикатори и срок за изпълнение, очаквани резултати, финансиране и отговорни институции.