Министерският съвет взе решение за обявяване на имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост и за апортиране му, заедно е движими вещи в него, в капитала на "Български ВиК холдинг" ЕАД, гр. София. Имотът се намира в гр. София, ул. "Париж" № 11А и е с площ от 703 кв. м, ведно с две административни сгради и движимите вещи, находящи се в тях.

Така се увеличава капиталът на "Български ВиК холдинг" ЕАД, чрез записване на нови акции от страна на държавата. С предоставянето на имота и движимите вещи на "Български ВиК холдинг" ЕАД, гр. София дружеството се обезпечава със сграден фонд за помещаване на неговата администрация.

Министерският съвет предоставя правото на управление върху имот в гр. Монтана. Имотът се намира на бул. "Марин Дринов" № 2 в гр. Монтана и представлява самостоятелен обект с площ 437.00 кв. м на третия етаж. По този начин ще бъде осигурен допълнителен сграден фонд за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана, в т.ч. и на склад за веществени доказателства.

Новият ВиК холдинг иска с европари да подобри водоподаването в страната

Новият ВиК холдинг иска с европари да подобри водоподаването в страната

Според доклад на Световна банка в региона се задава суша

На община Поморие се прехвърля собствеността върху имот - частна държавна собственост, намиращ се на ул. "Патриарх Евтимий" № 5 в гр. Поморие. Имотът е с площ 431 кв. м и представлява терен със сгради в него. Общината ще го използва за създаването на общински литературен център "Яворов" за провеждане на безплатни образователни, културни и младежки дейности.

Съгласно друго правителствено решение, се увеличава капиталът на ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД, гр. Бургас, със стойността на непарична вноска, представляваща поземлен имот с площ 5 871 кв. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез записване на нови дялове, които ще се придобият от българската държава чрез министъра на отбраната, на стойност равна на стойността на имотите.