Съкращават срока за оценка на фирми, кандидатстващи за финансова помощ в кризата. Сформирана е оценителна комисия, която стартира процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя проектни предложения, на стойност 263 688 340.21 лв.

До момента са предприети съответните действия за предоставяне по служебен път на необходимата за извършване на оценката финансова информация от Национална агенция по приходите, както и информация от Националния статистически институт, чрез Информационната система Мониторстат.

След тези проверки предстои да започне същинската оценка, която е на два етапа - административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, като нормативно регламентираният срок за приключване на оценката е 3 месеца.

Кризата с COVID-19 нанесла сериозни щети на психичното ни здраве

Кризата с COVID-19 нанесла сериозни щети на психичното ни здраве

Това заяви директорът на Държавната психиатрична болница Цветеслава Гълъбова

- За отстраняване на нередности от страна на кандидатите - минимум 1  седмица

- За възражения на етап за административно съответствие и допустимост - минимум 1 седмица, след което е необходимо и технологично време за разглеждане на постъпилите възражения.

За по-бързото приключване на оценката се предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати.

Резултатите ще бъдат обявени в средата на месец ноември.