Новосъздадената АКСУ (Агенция за качеството на социалните услуги) подготви образците на документи, по които доставчиците на социални услуги ще могат да се лицензират и прелицензират.

Информация за критериите и начинът на лицензиране са публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика, в раздел "Второстепенни разпоредители с бюджет" - АКСУ, меню "Лицензиране": https://www.mlsp.government.bg/agentsiya-za-kontrol-na-sotsialnite-uslugi

Запитвания относно лицензирането се предоставят на телефон: 02/9701111 или електронна поща: аksu@aksu.government.bg

Новият инструмент дава възможност за облекчаване процедурата за разкриване на социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, и за публично- частно партньорство при предлагането им.

Въвежда се и вариант за интегриран подход при предоставянето на социалните услуги, при който лицата се подкрепят чрез дейности и/или услуги от различни сектори.

В същото време се запазва и досегашният режим за възлагане на предоставяните от общините социални услуги на частни доставчици.