Министерството на държавната политика при бедствия и аварии стартира конкурси за назначаване на персонал за пилотния образец на Център на единен европейски номер 112, който ще обслужва Югозападния район на страната - София град, Софийска област, Перник, Кюстендил и Благоевград.

В Центъра ще бъдат назначени 35 оператора и 5 координатора.

Операторите трябва да имат средна образователна степен, координаторите бакалавърска, да владеят западен език, да притежават висока компютърна, организационна и комуникационна компетентност, техника на слушане, психологическа устойчивост и възможност за работа под високо напрежение.

Бързи адекватни реакции и позитивен подход са другите качества, които е необходимо да притежават бъдещите служители в център 112. Владеещите втори западен език или език на съседна държава ще бъдат назначавани с предимство.

Ще бъде проведен конкурс и за началник на сектор "Център 112", който ще ръководи и координира дейността и ще отговаря за ефективното функциониране на центъра. Желаещите трябва да притежават магистърска или бакалавърска степен по специалност "Телекомуникации" или "Информатика".


Конкурсът включва тест, практически изпит, състоящ се от психологически тест и психологически казус и интервю.


Кандидатите могат да видят пълната информация в раздел „Конкурси" на сайта на МДПБА - http://www.mdpba.government.bg/konkursi