Търговците и юридическите лица с нестопанска цел не подават нулева декларация през 2021г., ако такава е подадена през 2020г. По силата на приетите изменения, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност по смисъла на т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството са предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 30.06.2020 г.

Търговците, които не са осъществявали дейност през 2020 година могат да подадат декларация по утвърден образец до 30 юни 2021г. в териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път, чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.