Централната избирателна комисия реши, че право да гласуват с подвижна избирателна урна на изборите за парламент на 11 юли ще имат хората с трайни увреждания, които не могат да напускат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Такова право ще имат и хората, поставени под задължителна карантина или изолация, заради COVID-19 съгласно разпоредбите на Закона за здравето.

Днес ЦИК прие решение за гласуването с подвижна избирателна кутия, според което крайният срок за образуване на мобилни секции е до 26 юни - 14 дни преди изборния ден. Това може да стане ако са подадени не по-малко от 10 заявления в съответната община.

Заявленията се подават до кмета на общината. В тях се посочват имената на избирателя, ЕГН/ЛН, постоянният адрес, адресът на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс - за избиратели, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места.

Дописвания в избирателните списъци се допускат до 5 юли.