Държавата се отказа от развитието на политиките в подкрепа на децата и семействата, твърди Национална мрежа за децата, която днес представи 9-ото си поред издание на годишния доклад "Бележник 2020". Тази година резултатът ни е по-слаб от миналата година.

От НМД поставят оценка "Среден" 3 на институциите, а оценката е резултат от преглед на основните политики, насочени към благосъстоянието на децата в България.

През 2019 г. основният закон в сектора - Законът за социалните услуги беше отложен. Неговото приемане е единственият начин на българските деца и семейства да бъдат предоставени достъпни, качествени и навременни социални услуги. Предстоящото му въвеждане от 1 юли отново е под въпрос.

Самият нормативен акт е подложен на изключително ожесточена пропагандна война, съпроводена с масивна дезинформационна кампания от крайни религиозни и политически организации, коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

Държавата получи "Среден" - 3,31 за грижите за децата

Държавата получи "Среден" - 3,31 за грижите за децата

Връчват на министрите бележници с послания от деца

Останалите оценки в Бележника са както следва:

Благосъстояние: слаб 2.50

Резултатите от Бележника сочат, че всяко трето дете в България живее в риск от бедност. Наблюдават се значителни неравенства в доходите на семействата и слабо въздействие на социалните плащания. Социалното изключване на децата с увреждания и децата с хронични и редки заболявания продължава да бъде силно изразено.

Семейна среда и алтернативни грижи: среден 3

Броят деца, които живеят разделени от родните си семейства, остава относително постоянен. С отлагането на Закона за социални услуги и Националната стратегия за детето бяха отложени за неопределен период конкретните мерки за подкрепа на семействата и превенция на разделянето на децата от родителите. Остават нерешени въпросите по отношение качеството на алтернативната грижа за децата в резидентните услуги в общността.

Правосъдие за деца: среден 3

2019 е поредна година, в която няма напредък по отношение на правата на децата в конфликт със закона, а деца продължават да бъдат наказвани за простъпки, за които дори възрастните не носят отговорност. Въпреки че през 2019 г. е възобновена работата на експертната работна група върху Закона за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпления или административни нарушения, все още не се ясни по-нататъшните планове по придвижване на този закон.

Закрила на детето от всички форми на насилие: слаб 2.50

България остана без Национална Стратегия за детето и план за справяне с насилието над деца. Това поставя под въпрос както помощта, която се оказва на деца, преживели насилие, така и крайно необходимите действия на отговорните институции за предотвратяване на подобни случаи, за което свидетелстват и многобройните случаи през последните месеци.

Ранно детско развитие: среден 3

Остават проблемите с недостига на специалисти и липса на координация между системите. Налице е забавяне в приемането на Националната стратегия за ранно детско развитие. 2019 е поредната година, в която не бяха реализирани голяма част от заложените от държавата дейности, целящи повишаване качеството на майчиното здравеопазване като отправна точка за подобряване на детското здраве и намаляване на перинаталната и неонаталната смъртност.

Детско здраве: среден 3

България все още няма съвременна детска болница. Въпреки поетите от правителството ангажименти през 2020 г. скелето в двора на Александровска болница да бъде съборено и сградата да се строи наново, все още проектът е свързан с много въпросителни и неясноти.

Образование: добър 4

Това е областта, в която е постигнат най-голям напредък. Въпреки проблема с качеството на образование в малките населени места, средищните училища, функционалната неграмотност, формалното на много места приобщаващо образование, като цяло държавата е поела ангажимент и прави опити за неговото изпълнение.

Детско участие: среден 3

Няма ясно и общо разбиране за това, какво представлява автентичното детско участие. Доминира нагласата, разглеждаща детето най-вече като обект на въздействие, а не толкова като самостоятелен субект и пълноценна личност, имаща всички права.

"Обръщам се към вас - представителите на държавната администрация, медиите, гражданските организации с призив. Нека си спомним, че нашата основна мисия е да бъдем в полза на обществото. Нека направим онова, което е по силите ни, за да осигурим стабилна, работеща и перспективна среда за децата и техните семейства. Нека оценките от 2019 г. никога повече не се повторят", призова Георги Богданов.