Започва конкурсна сесия по програма "Помощ за книгата" 2020 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването. В конкурса може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).

Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия - придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта.

Финансовата помощ, за която се кандидатства за един проект, не може да надвишава 2 500 лева. Нямат право да кандидатстват културни институти и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Министерството на културата.

С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на творчески проекти по програма "Помощ за книгата" и формулярите за кандидатсване можете да се намери тук.

Проектите се подават в Министерството на културата с краен срок 30 дни от датата на обявяване на конкурсната сесия на сайта.