Комисия по подбор към Министерството на правосъдието одобри 6 кандидати за събеседване за заемане на длъжността европейски прокурор от България.

Първото заседание се проведе на 4 декември. На него бяха разгледани документите на кандидатите и обсъдени критериите за заемане на длъжността.

Участие в първия етап взеха деветима кандидати. Това са Александър Атанасов - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, Анна Аврамова-Градева - прокурор в Районна прокуратура - Благоевград, Дария Христова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив, Десислава Пиронева - прокурор в Софийска градска прокуратура, Димитър Беличев - прокурор в Окръжна прокуратура-гр. Пловдив, Каролина Хлебарова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, Мария Стоянова - районен прокурор в Районна прокуратура - Елин Пелин, административен ръководител, Сава Петров - прокурор във Върховна касационна прокуратура и Теодора Георгиева - съдия в Административен съд - София град.

От тях само 6 бяха допуснати до събеседване с комисията. Преминалите във втория етап са Александър Атанасов, Дария Христова, Десислава Пиронева, Каролина Хлебарова, Сава Петров и Теодора Георгиева.

Събеседването ще се проведе на 11 декември.

По време на изслушването всеки от кандидатите ще има възможност да представи мотивацията и визията за работата си като европейски прокурор.

През април 2017 г. 16 държави членки постигнаха съгласие да си сътрудничат по-тясно с цел по-ефективна борба с измамите в ЕС. Те се споразумяха да създадат Европейска прокуратура чрез процедурата за засилено сътрудничество.

Впоследствие още държави от ЕС решиха да се присъединят към усилията за защита на бюджета на ЕС от измами, като в момента участващите държави членки са 22 на брой. 

Ежегодно в цяла Европа националните бюджети губят приходи от ДДС в размер на най-малко 50 милиарда евро поради трансгранични измами.