95 бенефициенти са очертали неправомерно площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в кампанията по Директни плащания за 2019 г. Това е установила проверка на експерти от Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд "Земеделие".

Нарушителите са заявили неправомерно 16 000 ха, като общо заявената от тях площ за подпомагане по СЕПП е почти 25 000 ха.

От МЗХГ са установили, че за да получат субсидия, въпросните бенефициенти са очертали площи, които не са техни и за които нямат документи и права за ползване. Площта е заявена без правно основание и на различно място - често в различна община или дори област спрямо земите, за които кандидатите действително разполагат с правно основание.

Земеделските земи, които са посочени от стопаните за подпомагане, са предимно в областите Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град. Заявените площи по СЕПП и ЗДП (зелени директни плащания) на тези бенефициенти са за около 8 млн. лева субсидия. За неправомерно очертаните площи няма да бъде изплатено финансово подпомагане, посочват от МЗХГ.

Пълна санкция за 158 проекта на "къщи за гости"

Пълна санкция за 158 проекта на "къщи за гости"

Само 23 от проверените 276 къщи са изрядни

34 от тези 95 кандидати подават заявление за подпомагане за първи път. Над 90%, или почти 14 500 ха от 16 000 ха, от площите, заявени без правно основание, са посочени като постоянно затревени площи. Само 23 от тези бенефициенти имат регистрирани животновъдни обекти с пасищно отглеждани животни.

Проверките показват, че правното основание на тези бенефициенти е за земеделски имоти, които по начин на трайно ползване се водят земеделски. Реално обаче те са силно захрастени или гористи местности, както и земи с неземеделски характер - дерета, кариери, табани и др. По този начин са направили опит да заобикалят нормативните разпоредби, заявявайки други земеделски земи.

МЗХГ допълнително проверява очертаваните площи и дали са подпомагани от служители на областни и общински дирекции по Земеделие. Прокуратурата също ще получи доклад с извършените проверки.