На 15.02.2019 изпълнителният директор на Агенцията по вписванията издава заповед, с която утвърждава инструкция за осъществяване дейността на длъжностните лица по регистрация в Агенцията. Заповедта е сведена до знанието на Министъра на правосъдието на 20.02.2019.

Заповедта урежда осъществяване дейността на длъжностните лица по регистрация и по своята същност е резюме на законови и подзаконови актове, регламентиращи дейността на служителите в Агенцията, а именно - Кодекса на труда, ЗТРРЮЛНЦ, Устройствения правилник на Агенцията и др. Правилата в заповедта акцентират на задълженията на длъжностните лица по регистрация да прилагат стриктно закона, като не превишават правомощията си по закон, чрез прилагане на разширителното тълкуване, съобщават от ведомството.

Агенцията по вписванията вече е обект от националната сигурност

Агенцията по вписванията вече е обект от националната сигурност

За да се ограничи рискът от нов срив в системата

Въвеждането на тези правила към служителите на Агенцията е само част от пакет от мерки, които целят гарантиране сигурността на гражданския и търговския оборот на държавата. В тази посока, с решение на Министерски съвет от 2018г. е приет Устройствен правилник на Агенцията. Текстовете му вменяват нови задължения на Агенцията - осъществяване на административно-наказателна и дейност по анализ и методология, насочени към проследяване на стриктното изпълнение на задълженията на служителите на Агенцията.

В Агенцията са получени многобройни препоръки и искания на граждани, представители на гилдията на съдиите, работодателски организации, водещи адвокатски кантори, камара на частни съдебни изпълнителни, нотариална камара и др. за въвеждане на единни правила при произнасяне на длъжностните лица в Агенция по вписванията. От създаването на регистъра има множество сигнали и заведени дела срещу Агенцията за противоречива практика при произнасяне на длъжностните лица по регистрация при идентични казуси. През 2015 година, Инспекторатът на Министерски съвет излиза с предписание за "засилване на контрола от страна на директор на дирекция Длъжностни лица по регистрация, което да доведе до спад от отменените, като незаконосъобразни откази от страна на съда".

Регистрите на Агенцията по вписванията работят безпроблемно

Регистрите на Агенцията по вписванията работят безпроблемно

Това съобщиха от агенцията във връзка с информация от заплаха за нов срив

"Сигурността на гражданския и търговски оборот е наш приоритет. Нямам колебания, че правилата за работа на служителите на агенцията трябва да следват стриктно закона. Именно това въвежда тази заповед. Държа тя да стане достояние на всеки гражданин или търговец, тъй като пази основно техните интереси", каза Габриела Козарева.