От Антикорупционният фонд (АКФ) са установили нередности при обществени поръчки в МВР, съобщиха от АКФ. 

Една и съща фирма, която просрочва първата доставка на противоударни каски, печели втори търг. За едни и същи изделия дава различен гаранционен срок. Предметът на дейност на компанията е различен от подобна дейност, а се подозира, че са участвали свързани лица в търговете, показва разследване на АКФ.

"Правният екип на АКФ установи данни за завишена цена, манипулативен срок на изпълнение и гаранции, опит за ограничаване на конкуренцията и наличие на свързани лица сред кандидатите за доставка на противоударни каски. Сигналът е насочен към АДФИ и Сметната палата", съобщиха от АКФ.

КЗК спъна МВР поръчка за 70 високопроходими автопатрула

КЗК спъна МВР поръчка за 70 високопроходими автопатрула

Поръчката за 5 млн. лв. се прекратява за втори път

От Фонда са анализирали няколко сключени договора с изпълнител "ПАНОВ" ЕООД и възложител директор на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (УССД) на МВР.

От Фонда дават сигнатурите на договорите за обществена поръчка №5785оп-39-5785опд-78 от 13.12.2016 г. и договор за обществена поръчка 5785оп-17-5785опд-82 от 13.09.2017 г.

Валентин Радев мотивира МВР служителите, за да изисква по-добри резултати

Валентин Радев мотивира МВР служителите, за да изисква по-добри резултати

Младен Маринов определя като приоритет увеличението на катастрофите

Първият договор е за доставка на противоударна каска с визьор460 броя и цена 429 640 лева без ДДС, със срок на изпълнение 45 дни. Изпълнението на тази поръчка е забавено с 128 дни, за което е платена неустойка от изпълнителя в размер 32 995.84 лева.

Вторият договор е за доставка на противоударна каска с визьор — 330 броя и цена 296 670 лева без ДДС, със срок на изпълнение 12 дни, като договорът е изпълнен в срок.

Тези обществени поръчки са с идентичен предмет и технически спецификации към противоударното оборудване, което е предмет на доставката. Двете процедури се различават основно по броя на заявеното оборудване (противоударна каска с визьор).

Според наличната информация, ценовото предложение за единична цена за противоударна каска по договора от 2016 г. е 934 лв. без ДДС, а по договора от 2017 г. е 899 лв. без ДДС, пишат от АКФ.

Проучване на цените на свободния пазар на това специализирано оборудване с идентична техническа спецификация сочи, че те не надвишават $150-200 за единичен брой най-висок клас модели противоударни каски с визьор. За сравнение най-масовите предлагани модели са значително под $100 за единичен брой.

Данните за значително многократно завишаване на цената са основание за съмнение, че при определянето на прогнозните цени за тези обществени поръчки е налице необективна оценка на пазарната среда за конкретния продукт.

Изпълнителят на обществената поръчка - "ПАНОВ" ЕООД има съвсем различен предмет на дейност от предмета на обществената поръчка, според наличните данни в Търговския регистър, отчитат антикорупционните експерти. Същевременно изпълнителят е забавил почти три пъти договорения срок при първоначалния договор от 2016 г. По договор са предвидени 45 дни, забавата е 128 дни.

Независимо, че фирмата се е забавила трикратно от договорения срок, тя печели и втора обществена поръчка за подобна доставка. Година по-късно след първата поръчка договореният срок за доставката е само 12 дни. Самото допускане на подобен изключително кратък срок може да означава по същество опит за ограничаване на конкуренцията, а от друга страна дава извънредно предимство при определянето на изпълнителя, анализират експертите от АКФ.

Как е бил оценен капацитетът на фирмата изпълнител, при положение че има доказано недобро изпълнение на предишния договор, питат от АКФ.

Налице са и още съмнения за манипулации. Има съществена разлика между двата договора, която не е обоснована - разликата в гаранционния срок на доставените стоки. По първия договор от 2016 г. срокът е 2 години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол (чл. 11 от договора). Във втория договор от 2017 г. - срокът е 10 години. Това е 5 (пет) пъти по-дълъг гаранционен срок за същия продукт, който има и същата техническа спецификация.

Максималният възможен гаранционен срок според изискванията на процедурата води до това, че участникът "ПАНОВ" ЕООД получава максимален брой точки при оценка на подадената оферта, пишат и АКФ.

Заслужава проверка и дали в процедурата от 2016 г. участват свързани лица. В процедурата участва кандидат и юридическото лице "Кар строй" ЕООД. Видно от Търговския регистър, управител на същото до дата 26 февруари 2016 г. е бил Ангел Панайотов Панов. Същият е бил и едноличен собственик на дружеството до 06 юни 2016 г. - само два месеца преди решението за откриването на процедурата по обществената поръчка.

Въз основа на изложеното правният екип на АКФ счита, че са налице поредица съмнения за нередности, които засягат публичните финанси и обществения интерес и насочва сигнал към компетентните органи - Сметна палата и АДФИ.

При установяване или не на виновни длъжностни лица и наложени санкции, "Антикорупционен фонд" ще уведоми обществеността за реакцията и работата на институциите, допълват от АКФ.