През месеците юни и юли Българската агенция по безопасност на храните извърши 3000 извънредни проверки по Черноморието, след проверките са съставени 92 Акта и са издадени 250 Предписания.

Иззети са 933 килограма храни, които ще бъдат унищожени. От тях има такива с изтекъл срок на годност, неправилно съхранявани, храни с липса на документи за произход, термично обработени храни без маркировка, нерегламентирано продавани храни без етикети и такива с неизвестен произход.

Във Варна инспекторите са затворили 13 обекти. Основните причини са неправилно съхранение на храни, съвместно съхранение на готови за консумация храни и суровини, незадоволителна хигиена, извършване на дейност без издадено удостоверение за регистрация и несъответствия в сграден фонд и оборудване.

БАБХ проверява търговците на зехтина

БАБХ проверява търговците на зехтина

10 000 литра зехтин са извадени от пазара

В Бургас е затворен само един търговски обект със заповед за спиране на експлоатация за неправилно съхранение на храни, липса на електричество и несъответствия в предлаганият асортимент посочен в издаденото удостоверение за регистрация.

Най-чести нарушения, които инспекторите установяват са несъответствия на сграден фонд и оборудване, липса на регистрация, съвместното съхранение на различните групи храни, изискващи различен температурен режим на съхранение, нарушения по поддържане на Системите за управление на безопасността на храните СУБХ и др.

БАБХ отчита най-много нарушения при етикирането и съхранението на храните

БАБХ отчита най-много нарушения при етикирането и съхранението на храните

Срещали се и храни с изтекъл срок на годност

През месец юли са извършени 14 000 проверки от отделите "Контрол на храните" пък е провело 14000 проверки през изминалия месец на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Съставени са 208 акта и са издадени 776 Преписания. От тези проверки над тон месо е насочено за унищожение. От предприятия и складове за търговия на едро: 20 597,90 кг. храни от животински и неживотински произход.

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност са 19, от които 9 на територията на гр. Варна, 4 на територията на гр. Добрич, 3 на територията на гр. Шумен, 2 на територията на гр. София и един на територията на гр. София-област.