През месец май 2020 г. експерти на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) са извършили 223 контролни проверки, от които 122 за спазване на условията в издадените разрешителни и 21 - за изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните и значими язовири, съобщават от дирекцията.

За периода са извършени общо 30 проверки по сигнали и жалби, което е най-голям обем проверки за последните 12 месеца. Общо 5 сигнала са получени за оцветяване на водите на Варненско езеро и за наличие на умряла риба. При проверките са взети водни проби за физико-химичен анализ от различни точки от Варненско езеро и Черно море от РЛ - Варна по заявки на БДЧР.

През май са връчени общо 25 акта за констатирани нарушения по Закона за водите, в това число 1 акт на "ВиК Сливен" ООД за превишения на разрешения лимит по режимен график на МОСВ за черпене от яз. "Камчия "и 5 акта за административни нарушения на оператора по издадени разрешителни от подземни води.

От директора на БДЧР са издадени 19 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите в общ размер 9450,00 лв.

В резултат от осъществения контрол по изпълнение на задълженията във връзка със заплащане на таксите, дължими от титулярите на разрешителни, събраните суми се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Средствата се използват за финансиране на проекти за изграждане на инфраструктура с цел подобряване на питейно-битовото водоснабдяване на населението, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, осъществяване на контрол върху водите и водните обекти и др.