Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване сезира Комисията за финансов надзор за медийни публикации и неверни твърдения относно дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване с автор Любомир Христов.

В писмото им се посочва, че преобладаващата част от тези статии целят злонамерени внушения и въвеждане в заблуждение на гражданите относно същността на допълнителното пенсионно осигуряване, дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и методиките за формиране на пенсиите на осигурените лица.

В четири статии на Любомир Христов по техни твърдения се тенденциозно представени данни.

От БАДДПО подчертават, че Любомир Христов не е член на Управителния съвет на Сдружение "Институт на дипломираните финансови консултанти" и още по-малко председател, за какъвто се представя в своята интернет страница, което поражда съмнения за неговата добросъвестност.

По тази причина те настояват КФН да провери дейността на Христов, както и на Сдружение "Институт на дипломираните финансови консултанти", за да прецени доколко тези лица не осъществяват дейност като инвестиционен консултант и/или брокер на инвестиционен посредник, и/или застрахователен посредник и/или осигурителен посредник, без да отговарят на изискванията на приложимите нормативни актове, и/или без да е спазен необходимия регулаторен ред за осъществяване на тези специфични дейностти в областта на предоставянето и разпространението на финансови услуги /или продукти.

От БАДДПО настояват за проверката заради тезите, които са изложени на интернет страницата на сдружението, в които се съдържат "покани към потенциални клиенти за предоставяне на финансови съвети в областта на - инвестиции, застраховане, кредити, пенсионно планиране, финансово планиране и други".

От Асоциацията са категорични, че предоставянето на неверни данни е нарушение на действащи разпоредби, регулиращи дейността на инвестиционните консултанти и брокери по отношение предоставянето на инвестиционни услуги и анализи.

По тази причина настояват КФН да извърши детайлна проверка на дейността на посоченото сдружение "Институт на дипломираните финансови консултанти", неговите членове и на Любомир Христов.

Ако действията на тези лица не съставляват престъпления, а реализират състава на административни нарушения, да бъдат наложени съответните администратвнонаказателни санкции, искат от Асоциацията.