От Гранична полиция припомнят правилата за пътуване в чужбина на деца. Освен валидни лична карта или паспорт, важно е да се подготвят и другите документи, разрешаващи пътуването, особено в случите, когато децата пътуват, придружени от единия родител, попечител, настойник, от трето лице или самостоятелно, припомнят от ГП.

На страницата на Главна дирекция "Гранична полиция" - раздел "За пътуващите" е представен реда за граничните проверки на ненавършили пълнолетие деца български граждани и такива с двойно гражданство, при напускане територията на Република България.

Според Шенгенския кодекс: "В случай на непълнолетни лица с придружител граничната охрана проверява дали лицата, придружаващи непълнолетното лице, имат родителски права, особено когато непълнолетните се придружават само от едно възрастно лице и съществуват сериозни основания да се предполага, че те могат да са незаконно отстранени от попечителството на лицето/ата, които законно упражняват родителски права над тях". При този случай граничарите правят допълнителни проверки.

На непълнолетни лица, които пътуват без придружител, граничната охрана прави цялостна проверка на пътните и подкрепящите документи, че непълнолетното лице не напуска територията против волята на лицето/ата, което има родителски права над детето.

В националното законодателство тези изисквания се свеждат до следните препоръки:

Малолетните българските граждани (до 14 г. възраст) напускат страната с паспорт. Непълнолетните българчета напускат страната с паспорт или лична карта.

Според Закона за българските лични документи забрана за напускане на страната може да има за малолетни и непълнолетни, както и за поставени под запрещение лица, които притежават валиден паспорт или лична карта. Ограничението от пътуване е в случаите при липса на нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители.

Примерен текст на декларация за подобно съгласие може да намерите на интернет адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/NR/rdonlyres/827F5101-3BB0-4FB6-9C88-E61D631B83AC/0/deklaracia.doc

В България освен от нотариус, декларацията може да бъде заверена и от съдията по вписванията при съответния районен съд, кметът на селото, а ако населеното място е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник, когато в района няма нотариус.

В чужбина такава декларация може да бъде заверена от българските консулски длъжностни лица, в консулски служби на съответните посолствата.

В чужбина, такава декларация може да бъде заверена и от местен нотариус, но задължително трябва да бъде заверена с "Апостил", ако съответната държава е страна по Хагската Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
Ако държавата не е страна по Хагската конвенция, заверената от местен нотариус декларация за съгласие трябва да бъде легализирана по реда, описан в сайта на Министерството на външните работи: http://www.mfa.bg/bg/pages/view/75

От Гранична полиция уверяват, че липсата на декларация, заверена по описания начин е основание да се откаже излизането от България на непълнолетни.

При пътуване, на границата трябва да се представят оригинал на декларацията и обикновено (незаверено) копие от нея. То остава на граничния пункт.

Не се изисква декларация за съгласие, когато:

1.1 Отсъстващият родител не е български гражданин;

1.2 Отсъстващият родител е лишен от родителски права по съдебен ред или съдебен орган е разрешил пътуването, което се удостоверява с надлежен съдебен акт - представя се оригинал и копие (незаверено), което остава на граничния пункт.

1.3 В удостоверението за раждане е вписан само един родител или отсъстващият родител е починал, за което е издаден смъртен акт - на граничния пункт се представя оригинал и копие (незаверно) от посочените документи.

1.4 Малолетните и непълнолетни български граждани, живеят с родителите си дългосрочно в чужбина и това е отразено в техните български документи за самоличност или притежават официален документ за пребиваване, издаден от съответната държава - т.е. когато детето притежава валиден български паспорт, в който под формата на стикер или печат е отразено разрешение за дългосрочно пребиваване в съответната държава или заедно с паспорта представи отделен такъв документ под формата на карта или удостоверение, съдържащо официално уверение за продължително пребиваване от съответните власти.

При последния случаи родителите и децата коректно да са посочили действителния настоящ адрес в чужбина при издаване на български лични документи или пред съответните служби "Гражданска регистрация и административно обслужване".

За деца с двойно гражданство - българско и друго се прилага нашето законодателство. При преминаване през ГКПП се показва български документ - паспорт или лична карта. Ако лицето няма такъв документ, се представя временен паспорт, издаден от българско дипломатическо представителство на български гражданин, който не разполага с паспорт или лична карта.

Когато българският гражданин има и друго гражданство, той показва документите, издадени от съответната държава на граничаря.

Ако детето има и друго гражданство, освен българско и разполага само с чужд документ за пътуване, се прилагат текстовете от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).

Според него се забранява напускане на Република България на чужденец под 18 години, притежаващ и българско гражданство, на който единият родител/двамата родители е/са български граждани и не е дал/не са дали писмено съгласие за пътуването му зад граница.

От ГП информират, че при напускане на Република България през граничните пунктове, ако детето притежава и представи на граничните полицаи валиден български паспорт или лична карта и валиден паспорт или лична карта на съответната друга държава, чиито гражданин е, няма да бъде искана декларация за съгласие от отсъстващия родител/родители.

Декларация за съгласие за излизане от страната ще бъде искана в случаите, когато детето с двойно гражданство представи само валиден паспорт или лична карта на съответната друга държава. Ако детето (и придружаващото го лице) не представи такава декларация или тя не е заверена по изисквания начин, то няма да бъде допуснато да излезе от България.

Изискването е както за изпълнение на българския закон за личните документи, така и поради практиката в редица държави, документите за пътуване на деца да се издават без да се изисква съгласието и на двамата родители.

От МВР предупреждават, че граничните полицаи имат право да извършват допълнителни проверки за автентичност на всички описани по-горе документи. Полицаите имат право да интервюират децата и придружаващите ги родители или други роднини или лица, както и проверки в автоматизираните информационни масиви.

В случаите, когато някой от родителите оттегли вече декларирано съгласие или изрично заяви несъгласие детето му да напуска територията на Република България и уведоми органите на МВР, ненавършилия пълнолетие не се допуска извън страната до произнасяне на съда.