След проверка, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП), със заповед от 24 юли, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) спря изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на част от строеж / 8 броя сгради / от комплекса "Нове Хоумс" в София на основание чл. 224, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Спирането на строителството е след извършена проверка по документи и на място в изпълнение на разпореждане на ВАП от 08.06.2020 г., когато началникът на ДНСК и главният архитект на София са сезирани да извършат незабавна такава на законността на реализираното строителство в посочения комплекс, състоящ се от жилищни сгради с цел продажба.

Проверката на строежа е извършена от служители на ДНСК на 15.06.2020 г. и 13.07.2020 г. в присъствието на представители на лицето, упражняващо строителен надзор и на строителя, и по документи в Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) - СО.

ДНСК спира строежи на Божков в София

ДНСК спира строежи на Божков в София

След проверка, разпоредена от ВАП

При проверките е установено, че в одобрените инвестиционни проекти по част "архитектура" липсват предвидените във влезлия в сила Подробен устройствен план (ПУП) едноетажни междинни връзки между сградите на комплексното застрояване съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Между осем сгради в комплекс "Нове Хоумс" е предвидено разстояние, значително по-малко от изискуемото съгласно положение 1 и 2 на приложение 2 към чл.81 от Наредба № 7/22.12.2003 г. Така например, между две от сградите е предвидено разстояние от 3,00 м, вместо нормативноустановеното разстояние - в случая 21,40 м, представляващо височината на лежащата сграда.

При проверката, извършена от служителите на ДНСК на място на 13 юли, е констатирано, че строителните и монтажни работи на строежа се извършват и не са завършени.

Припомняме, в началото на юли ВАП разпореди проверка и на витошката резиденция на Васил Божков.

ВАП сезира и Фандъкова да провери вилата на Божков на Витоша
Обновена

ВАП сезира и Фандъкова да провери вилата на Божков на Витоша

Настояват за доклад от проверката в най-кратък срок