Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира кмета на София Йорданка Фандъкова да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила "Аглика" в природен парк "Витоша".

На основание чл.145 от Закона за съдебната власт ВАП възлага на Столична община да упражни контролните си функции и да се реализира административнонаказателна отговорност, предвидена в Закона за устройство на територията ( ЗУТ), за строежа на вила "Аглика" при наличие на основание за това.

Действията на ВАП са в резултат на доклад от проверка, направена от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), в който се посочва, че са извършени незаконосъобразни преустройства по смисъла на ЗУТ. 

Прокуратурата разпореди проверка на витошката резиденция на Божков

Прокуратурата разпореди проверка на витошката резиденция на Божков

ДНСК трябва да установи дали са извършени ненужни преустройства

По време на проверката на съществуващата сграда, както и за новоизградените части, не са представени строителни книжа. Такива не са налични и в архивите на район "Витоша"- СО и на НАГ - СО. Проверката на място е установила, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентност на Столична община.

Столична община следва да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства, да проведе огледи на място като се изискат и всички относими към гореизложеното данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове. Трябва да бъде проследен целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж, ако има такова, с изискванията на нормативните актове.

Докладът от проверката следва да е подробен и да отрази дали са допуснати нарушения, какви са фактическите констатации и реализирана ли е административна и административнонаказателна отговорност. В случай, че при проверките се констатират данни за престъпления от общ характер - да се предприемат и действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай се уведомява и ВАП.

Докладът от проверката трябва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок.ю

Малко по-късно от ВАП съобщиха, че са сезирали шефа на ДНСК и кмета на София Йорданка Фандъкова да извършат спешна проверка на място и по документи на така наречената "Вилна зона Витоша".

ВАП е образувала преписка по публикации в медиите, в които се споменава, че в част от така наречените частни резиденции и други имоти, намиращи се в природен парк "Витоша" от страната на хижа "Алеко", сменили първоначалната си собственост след приватизиране, има вероятност да са извършвани съществени преустройства.

За другата част от имотите информацията е на противоположния полюс - че са в изключително занемарено от техническа гледна точка състояние и в такъв вид увреждат природата и създават потенциална опасност за живота и здравето на минаващите покрай тях туристи.

Проверката следва да установи спазват ли се всички нормативни изисквания на ЗУТ.