Комисията за енергийно и водно регулиране глоби с 165 238 лв. енергийно дружество за манипулиране на пазара.

Санцията е наложена на "Енерджи Съплай" ЕООД.

Установено е, че манипулацията е ставала чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване на лъжливи поръчки (spoofing).

Нарушението е извършено за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2022 г. на пазарен сегмент "В рамките на деня" на БНЕБ ЕАД.

Съгласно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT) манипулация чрез разслояване и лъжливи поръчки има при "издаване на множество или големи нареждания за търговия в едната страна на дневника за нареждания, често далеч от най-високата оферта "купува" и най-ниската оферта "продава", с цел да бъде извършена търговия в другата страна на дневника за нареждания. След извършване на търговията нарежданията се отменят без намерение да бъдат изпълнени — тази практика обикновено е известна като разслояване на поръчки и лъжливи поръчки".

КЕВР глоби шест енергийни дружества за пазарна манипулация

КЕВР глоби шест енергийни дружества за пазарна манипулация

Глобите възлизат общо на 1 милион и 258 хиляди лева

Енергийният регулатор е установил, че "Енерджи Съплай" ЕООД е издало фиктивни нареждания за продажба, с което дружеството е постигнало краткосрочно намаление на цената на определени продукти единствено в своя изгода и по този начин е създало впечатление сред останалите пазарни участници, че цената ще продължи да спада, което ги е подтикнало да му продават електроенергия на по-ниски цени от тези, на които биха търгували, ако не беше манипулативното поведение. След необоснованото краткосрочно намаляване на цената дружеството е отменило своите нареждания за продажба и е осъществявало транзакции за покупка на постигнатите по-ниски цени, чрез което е реализирало необоснована печалба. Това поведение се определя като осъществяване по манипулативен начин на сделки за разслояване и лъжливи поръчки на пазарен сегмент "В рамките на деня".

С решението си КЕВР наложи на дружеството незабавно да прекрати установеното нарушение.

Това е второто решение на регулатора за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за манипулация на пазара на едро на енергия.

С решение от 25 ноември миналата година Комисията глоби шест енергийни дружества с общо 1 258 419 лв.