Инспекторатът на Висшия съдебен съвет ще продължи с още по-голям интензитет да изпълнява правомощията си за постигането на необратим напредък по въпросите за отчетността, ефективността и независимостта на съдебната власт. Това заявява главният съдебен инспектор Теодора Точкова в своя позиция до медиите във връзка с доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка от 25 януари.

Според Точкова е нужно инспекторатът да оптимизира дейността си по дисциплинарни производства и да подпомогне Висшия съдебен съвет (ВСС) за решаването на въпроса за повишаване на ефективността на дисциплинарната дейност и установяване на предвидимост по дисциплинарните производства.

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК
Обновена

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК

От ЕК приканват България да реализира направените в документа препоръки

На второ място е нужно да се предприемат действия за осигуряване на възможност за проучването на добри практики от държавите членки на ЕС и прилагането им в дейността на инспектората.

На трето място Теодора Точкова поставя участието на инспектората в междуведомствени ръководни групи по въпроси, свързани с изпълнението и отчитането на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и пътната карта към нея. Нужно е също да се взима участие и в изготвянето, изпълнението и отчитането на план за действие за изпълнение на препоръките от доклада.

Цацаров помирява членовете на ВСС, за да обсъдят Евродоклада
Обновена

Цацаров помирява членовете на ВСС, за да обсъдят Евродоклада

Нападките показват неспособността на ВСС да изпълнява функциите си, смята Калпакчиев

В позицията си Точкова заявява, че споделя констатациите и препоръките в доклада. Тя оценява като положителен знак изрично заявената воля на Еврокомисията в най-скоро бъдеще мониторингът да бъде прекратен. За това обаче е нужно властите ни да представят необходимите доказателства за установяване на необратимостта на постигнатия напредък.

Теодора Точкова е удовлетворена, че в доклада няма критики към досегашната дейност на Инспектората към ВСС. Напротив, дори се отбелязва, че инспекторатът е допринесъл за отчетността и ефективността на съдебната власт у нас. Това е станало посредством редовни проверки и доклади.

Точкова отчита и констатацията, че потенциалът на институцията не е използван в пълна степен, за да следи за независимостта и почтеността на съдиите, прокурорите и следователите. Това обаче се дължи на доскорошната невъзможност заради липсата на правомощия.

Теодора Точкова обаче смята, че с изменението на Конституцията Инспекторатът е заел централно място в съдебната система. Той е получил правомощия да следи за имуществото и интересите на съдии, прокурори и следователи, за тяхната почтеност, независимост и спазване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати във връзка с действия, накърняващи престижа на съдебната власт. По думите на Точкова Инспекторатът е получил необходимите законови инструменти да бъде гарант не само за отчетността и ефективността, но и за независимостта на съдебната власт.

Реалистичен доклад на ЕК прочете прокуратурата

Реалистичен доклад на ЕК прочете прокуратурата

Препоръките са постижими само при взаимодействие между всички институции

Вече се изпълняват проверките за почтеност и нарушаване на независимостта на съдии, прокурори и следователи. Според Точкова тези проверки нямат аналог допреди 1 януари тази година. Тя смята, че за Инспектората би бил полезен външен опит в насока представянето и усвояването на добри практики. Именно заради това за Теодора Точкова е изключително уместна констатацията, че "ИВСС се нуждае от възможно най-добрите условия за изпълнението на новите си функции".

Тя намира за изключително обоснована препоръката за обмисляне на възможността за отправяне на искане за външна помощ - запознаване и пренасяне на приложими добри практики най-вече по въпросите, свързани с независимостта и почтеността на съдии, прокурори и следователи.

Според Точкова съществени и адекватни са констатациите за неефективност при провеждането на дисциплинарни производства срещу съдии, прокурори и следователи, защото тя намалява съществено ефикасността на дейността на Инспектората и на ВСС. Освен това в общ план влияела негативно върху съдиите, прокурорите и следователите.

Това е причината, поради която Теодора Точкова смята, че е особено важно да се изпълни препоръката към Инспектората и ВСС за подобряване практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на ВСС в отговор на констатациите на Инспектората, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите.