Проведената днес среща между членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), представители на Инспектората на ВСС и ръководството на Софийския районен съд (СРС), които подадоха оставка в края на м.г. се оказа закрита за медиите, въпреки оповестяването й официално.

От пресцентъра на ВСС по-късно съобщиха, че в срещата са участвали представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов и членовете Мария Кузманова, Даниела Костова, Галя Георгиева, Светла Петкова, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Соня Найденова, Камен Иванов и Калин Калпакчиев. От страна на Инспектора са се включили главният инспектор Теодора Точкова заедно с осем инспектори, а от страна на Софийския районен съд административният ръководител в оставка Методи Лалов и тримата му заместници. На такава среща самият Лалов покани кадровиците още миналия месец.

Главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова е обърнала внимание, че до голяма степен работата на този съд определя отношението на обществото към съдебната система.

Според Инспектора основните проблеми в работата на съда, констатирани при проверки, са свързани с действия и бездействия на ръководството на съда, които са довели до нееднаква натовареност на отделни съдебни състави, липса на обучени съдебни служители и проблеми във функционирането на информационно - деловодната система.

Установено било преразпределение на висящи дела, без да се прилага еднакъв подход. Като втора основна насока на констатираните от ИВСС проблеми тя посочи такива в правораздавателния процес като забавено с години произнасяне по дела, включително по бързи производства и неизготвяне на мотиви към съдебни актове.

Точкова е обърнала внимание и на това, че едва на последното общо събрание на съда през месец декември 2016 г. са приети Правила за случайно разпределение на делата.
Тя набеляза мерки за преодоляване на тези пропуски като бързо провеждане на процедура за избор на нов председател на Софийския районен съд (в момента временно изпълняващ длъжността е Албена Ботева), изготвяне на функционален анализ за работата на администрацията на съда, провеждане на конкурси за съдебни служители, които да бъдат включени в програма за обучения, провеждане на среща в същия формат с новото ръководство на СРС. 

Председателят в оставка Методи Лалов е изразил несъгласие години трупаните проблеми в работата на съда да бъдат прехвърляни върху административното му ръководство. Причините според него са малката по състав и недобре подготвена администрация, липсата на работеща деловодна система и затруднения с прехвърлянето на данните по дела от използваната преди в съда система "Сименс" във въведената Автоматизирана система за управление на дела (АСУД), недостатъчния брой обучени съдебни служители, които на място да подготвят новопостъпилите. Текучеството в администрацията се обосновава със свръхнатовареността в работата и недостатъчното ниво на трудовите възнаграждения, според Лалов.

Висшият съдебен съвет трябва да направи функционален анализ на дейността на съда, вместо да го възлага на външен изпълнител, както и да анализира необходимостта от увеличаване на щата на съдебната администрация и на съдийските длъжности, за да се преодолее свръхнатовареността.

Председателят на СРС апелира инспекторите от ИВСС да отчитат спецификата на съда, тъй като добрите практики на малки съдилища били неприложими спрямо него.

Припомняме, в средата на декември месец миналата година след безпрецедентен протест на съдии от СРС ръководителят му Методи Лалов подаде оставка, последват и от заместниците си. 
Вчера пък стана ясно, че
Висшият съдебен съвет по предложение на Михаил Кожарев е дал на прокуратурата председателя на Софийския районен съд в оставка Методи Лалов. Причината е съмнения за нарушена обществена поръчка