Административните ръководители на апелативните съдилища, както и председателите на други съдилища, от които шефът на ВКС Лозан Панов е поискал информация, ще бъдат изслушани от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС).

По предложение на 12 от членовете на кадровия орган е обсъдена информация за проведени общи събрания в съдилищата, свързани с предстоящите избори за членове на ВСС от квота на съдиите. Това съобщават от институцията.

Предложението е направено от Галя Георгиева, Ясен Тодоров, Светла Петкова, Михаил Кожарев, Даниела Костова, Мария Кузманова, Сотир Цацаров, Димитър Узунов, Незабравка Стоева, Розалин Трендафилов, Румен Георгиев, Каролина Неделчева.

Дискусията продължи повече от два часа, но с 14 гласа "за" и 8 гласа "против" пленумът реши съдиите да бъдат изслушани. Дотогава бе отложена заложената като първа точка в дневния ред. Съгласно предложения проект на решение Пленумът трябваше да определи като недопустим опит за намеса от страна на председателя на Върховния касационен съд изискването на информация относно проведени общи събрания в съдилища за обсъждане на избора на членове на ВСС от квотата на съдиите и предлагане на кандидатури, както и изискването на протоколи от такива събрания.

Лозан Панов: Всички пътища водят към Пловдив

Лозан Панов: Всички пътища водят към Пловдив

Шефът на ВКС очаква да го тричат

Било предвидено Пленумът на ВСС да обърне внимание на административните ръководители във всички органи на съдебната власт да се въздържат от намеса под каквато и да е форма в изборния процес.

На 5 април Панов е изпратил писма до административните ръководители на Апелативен съд Бургас, Апелативен съд Велико Търново, Апелативен съд Пловдив, Окръжен съд Хасково, Районен съд Харманли и Районен съд Димитровград. Той настоявал незабавно да го уведомят дали е провеждано общо събрание на съдиите в съответния град, свързано с обсъждане на избора през 2017 г. на членове на ВСС и предлагане на кандидатури. Това е станало 5 дни преди крайния срок за предложения за изборни членове от квотата на съдиите.

Лозан Панов поискал и копия от протоколите на такива общи събрания със заличени имена на изказалите се съдии. Не бил ясен критерият на подбиране на съдилищата, получили писмото.

Вносителите на предложението смятат, че подобен подход представлява опит за явна и груба намеса в свободната воля на съдиите, още повече при неприключил краен срок за издигане на кандидатури. Те изтъкват, че действията на председателя на ВКС са в пълно противоречие и със собствените му изявления пред медии - че не следва да се допуска намеса на административни ръководители в изборния процес и че трябва да се гарантира пълна свобода на избора на съдиите.