Откриха десетки нарушения при проверки за изпълнението на техническите и качествените изисквания към течните горива, разпоредени от Върховната административна прокуратура.

Припомняме, проверката беше възложена на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

От получения от Агенцията доклад става ясно, че са проверени 243 обекта, сред които 239 бензиностанции, 1 петролна рафинерия и 3 данъчни склада.

Извършените проверки са планови, с вземане на проби - 230, от които 40 са завършили с доклад; съвместни проверки с МВР - 12, от които една с завършила с доклад. Извършена е и една по сигнал на граждани.

В резултат от проверките е изтеглено от разпространение общо 39 183 литра гориво за дизелови двигатели.

Прокуратурата изпрати ДАМТН да проследи качеството на горивата

Прокуратурата изпрати ДАМТН да проследи качеството на горивата

Проверяват за олово, сяра и други вредни вещества

Взети са 371 проби от течни горива, 128 - от автомобилен бензин А-95Н, 3 - от автомобилен бензин А-100Н, 212 - от горива за дизелови двигатели и 28 - от други горива ( гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели, котелно гориво средно).

Установени са 10 несъответствия с изискванията на нормативната уредба, регистрирани са 8 несъответствия, или 2,16 %, с изискванията за качество. Установени са две несъответствия, или 0,5 %, с изискванията за съдържание на биокомпонент.

Нарушенията са констатирани при изпитване на проби на гориво за дизелови двигатели от съответните обекти и се изразяват в несъответствия на изисквания за качество по показател "пламна температура" (0С), на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво по показател "Съдържание на метилови естери на мастни киселини" (FAME), на изискванията за качество по показател "общо онечиствания" mg/kg.

Наложени са 15 принудителни административни мерки: 6 задължителни предписания за временно спиране разпространението на течно гориво и 2 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка; 4 задължителни предписания за забрана разпространението на течно гориво и 2 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка; едно задължително предписание за изтегляне.

Съставени са актове за административни нарушения при установените несъответствия с изискванията на нормативната уредба, при извършените проверки между 11 юни и 11 август 2020 г., включително за установени несъответствия с изискванията за качество - 3.

Предстои съставяне и връчване на 5 АУАН за установени несъответствия с изискванията за качество, както и съставяне на 2 АУАН за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент. Предстои и издаване на 8 наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за качество на обща стойност 80 000 лв., както и издаване на 2 наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент на обща стойност 100 000 лв.