Кандидатът за председател на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова представи концепцията си за развитие на съдебния орган пред магистратите от Висшия съдебен съвет (ВСС). На първо място трябва да отстояваме безупречен професионализъм. Знаещият и можещият съдия е абсолютният гарант за правата на човека, посочи тя.

Захарова е много изкушена от идеята за пълноценно изпълнение на ролята на националния съдия. Тя обаче е разтревожена от обстоятелството, че ден през ден страната получава упреци за неправилно прилагане на законодателството, за неправилно осъществяване на правораздаването - това е много сериозен упрек. Ангажирайки усилията на съдилищата, включително на касационната инстанция, новият председател на ВКС би могъл да избегне затрудненията и да допринесе за едно достойно място на страната в европейския живот.

Галина Захарова заяви, че в определен момент от развитието на обществения живот съдебната власт минава през различни етапи на израстване. Когато се говори за съществените проблеми на правосъдната система като цяло, магистратите не бива да пропускат, че преди окончателното осъществяване на масираната реформа в правосъдието, трябва да има базата с достатъчен и качествен човешки ресурс, уточни тя.

Дейността на ВКС не се осъществява само до разглеждането на правните спорове, а натовареността на ВКС включва един много по-широк обем от дейности и задължения, в които Захарова иска да участва задълбочено, активно и компетентно. В концепцията си тя не развива тезата си за необосновано широко разширяване на обема на човешкия състав в съда, а за оптимална натовареност, която да отговаря на една средна норма, в която съдиите да решават делата, които са им разпределени.

Иван Гешев се надява изборът на председател на ВКС да не пожълтее

Иван Гешев се надява изборът на председател на ВКС да не пожълтее

Не чул декларацията и не знае за отговора на ръководството на прокуратурата

В концепцията си Захарова е поставила няколко цели, които биха могли да бъдат постигнати сравнително лесно и без цената на сътресения в организацията на съда. Една от целите е създаването на структура с аналитична дейност, която да подпомага както съдиите в тяхната тълкувателна дейност, но и разрешаването на определени дела, изискващи познания в една или друга област.

Захарова не би имала притеснения да иска увеличаване на бюджетните разходи за увеличаване състава на съда или други обстоятелства.

Следващата цел пред кандидата за председател на ВКС е независимостта на съда. Като бич на принципите и на базата на независимостта на съдебната власт тя определи проблема с противоречивата съдебна практика. Така се създава впечатлението, че законът се прилага за едни по един начин и за други по съвсем друг начин. Трябва да изпълняваме компетентно уеднаквяването на закона, каза Захарова.

"Истинското лидерство на ВКС се проявява и ще се прояви чрез тези цели, към които би трябвало да се стремим. Изборът на председател на ВКС е въпрос на принципни приоритети - дали искаме да постигнем или не едни базови принципи. Личността няма чак такова значение за развитието на правораздаването. Към съдиите и съдебните органи са неприложими принципите и механизмите, функциониращи и в останалите органи и администрацията", смята още Захарова.

Защо се кандидатира за председател на ВКС? За нея е уникална възможност: "Правя това с желанието да покажем на всички колеги от съдийската общност, че е възможно съдия да управлява, надявам се - успешно съответните съдилища. От тази гледна точка аз съм професионален кандидат и моята концепция е насочена предимно към чисто професионални теми, доколкото длъжността, за която кандидатствам е председател на ВКС", обясни Захарова.

Убедено считам, че като върховна съдебна инстанция в Република България ВКС е призван да отстоява на най-високо ниво ценностите на правовата държава, подчерта Захарова.

Според нея не би следвало да се набляга и акцентира върху ролята на конкретната личност. Когато се говори за председател на ВКС и за председател на съдебен орган, се касае до избор и до утвърждаване на определени ценности, обясни тя. За това счита, че магистратите трябва да говорят за лидерство на ВКС, а не толкова за една или друга личност.

Лозан Панов вярва, че ще има избор за нов шеф на ВКС

Лозан Панов вярва, че ще има избор за нов шеф на ВКС

Той смята, че съдия Захарова има достойнства и ще бъде достоен последовател на политиката във ВКС