Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за образуване на производство за установяване на нарушение относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Решението за образуване на производство е взето на проведено на 10 юни на закрито заседание на регулатора, на което е обсъден доклад на експертна група от създадената Дирекция REMIT за извършено предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

НЕК отговаря на работодателите

НЕК отговаря на работодателите

Каква е ситуацията на регулирания пазар и изпълнение на задълженията на НЕК ЕАД

Проведеното закрито заседание е част от процедурата по Глава седма"а" от Закона за енергетиката, която националният регулатор провежда с цел санкциониране на участници на пазара за търговия на едро с енергия (електричество и газ), за които установи, че са извършили манипулативни действия и/или са търгували с вътрешна информация.

Съгласно разпоредбата на чл. 74а, ал. 8 от Закона за енергетиката решенията и протоколите от заседанията на Комисията, свързани с предварителното проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на КЕВР.

Припомняме, че миналата година работодатели изразиха опасението си от манипулация на цената на тока от ВЕИ. 

Тогава от НЕК отгововриха, че напълно спазват законите. Малко по-късно стана ясно, че шефът на НЕК е подал оставка.