Националният омбудсман Мая Манолова внася искане в Конституционния съд за тълкуване на разпоредби от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщиха от администрацията на омбудсмана.

Манолова иска да се установи противоречат ли на Конституцията промените на АПК, с които се увеличават таксите в касационното производство, при подаване на частни жалби и при искане за отмяна на решения.

Другите разпоредби, визирани в иска на Манолова, са за изключване на касационното обжалване в няколко закона - Закон за достъп до обществена информация, Закон за социално подпомагане и Закон за семейни помощи за деца.

Депутатите единодушни за новата помощ за сираци

Депутатите единодушни за новата помощ за сираци

Гарантира се финансова помощ за всички деца

Според Манолова тези норми са в противоречие с Конституцията на Република България.

Омбудсманът атакува увеличаването на таксите за граждани, които стават 14 пъти по-високи, а за организациите - 74 пъти. Според нея подобно увеличение на таксите е не само необоснована според доходите на гражданите, но и създава пречка за защита на основните права на гражданите, сред които е и правото на достъп до правосъдие.

И БСП сезира Конституционния съд за измененията в АПК

И БСП сезира Конституционния съд за измененията в АПК

Според социалистите, управляващите се опитват да узурпират цялата власт

Според нея въвеждането на такса върху "материалния интерес", който в голяма част от административните производства е неясен и се определя трудно, отваря възможност за нееднакво прилагане на тази норма. Това също е в ущърб на достъпа до правосъдие на гражданите за защита на техни основни права, смята Манолова.

В искането до Конституционния съд (КС) омбудсманът оспорва и промяната в Закона за достъп до обществена информация. Промяната гласи, че решенията на административните съдилища по жалби на граждани срещу решения за отказ за предоставяне на обществена информация не могат да се обжалват в касационния съд.

Нормата е в ущърб на гражданите, тъй като въвежда едноистанционно съдебно производство за защита на техните основни права. Аналогично нарушение на конституционните принципи и норми е допуснато и с промяната в Закона за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца, мотивира искането си Манолова.

Според Манолова приетите промени в законите не дават баланс между достъпа до правосъдие и защита на основните права на гражданите, гарантирана от Конституцията.

"Разглеждането на спорове от касационната инстанция е дължима гаранция за запазването и зачитането на правата и свободите на гражданите. Те трябва да имат сигурността, че достъпът до правосъдие е гарантиран чрез различни способи, но ще бъде осигурен по непротиворечив начин", аргументира се Манолова.