Разработването на системата на Европейската прокуратура за управление на делата е обсъдена на международна конференция от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, посветена на създаването на новата Служба.

Директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева очертава конкретни решения, свързани с обучението на бъдещите служители на Службата на европейския прокуратура и практикуващите магистрати. А представителите на Европейската мрежа за съдебно обучение и Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането дадоха примери за добри практики във връзка с тази форма на обучение.

Европрокуратурата стартира с бюджет от 4.9 млн.евро за  2019 г.

Европрокуратурата стартира с бюджет от 4.9 млн.евро за 2019 г.

В София обсъдиха изграждането на силна, ефективна и независима прокуратура

Участници от Австрия и Естония представиха функционалните характеристики на своите национални системи за управление на делата, които позволяват на правоприлагащите органи да обменят информация по хода и същността на производствата.

На дискусия е поставен и въпросът относно сътрудничество на европейската прокуратура с другите агенции на ЕС, като ОЛАФ, Евроюст и Европол. Акцентира се върху необходимостта от осигуряване на добър информационен обмен между тях и избягване на дублирането на функциите им.