Районните прокуратури в Казанлък и в Сливен предадоха на съд лица, които съжителстват с малолетни или непълнолетни, съобщиха от местните прокуратури.

Казанлъшката районна прокуратура предаде на съд 24 лица през 2016 г. за престъпления против брака, семейството и младежта.

От тях 19 са осъдени, а 18 лица присъдите са влезли в законна сила. Законовият текст на престъпление по чл.191 от Наказателния кодекс криминализира случаите, в които пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна или 14-годишна възраст.

Според текста на закона: "Пълнолетно лице, което, без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание".

През ноември 2016 г. е имало работни срещи с представители на Дирекция "Социално подпомагане", отдел "Закрила на детето" в общините: Казанлък, Гурково, Павел баня и Мъглиж, Детска педагогическа стая, Здравни организации и Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общините. Коментирани са били престъпленията срещу половата неприкосновеност.

Решено е да се провежда превенция чрез здравната медиация към съответната община, търсене на съдействие от общопрактикуващите лекари. Провеждат се и разяснителни кампании за полова просветеност в училищата.

В Сливен за последните три години 109 души са осъдени за престъпни съвкупления с малолетни момичета и за улесняване на започване на съжителства между малолетни лица.

Няма допусната нито една оправдателна присъда, уверяват от прокуратурата. В 34 от случаите е наложено наказание "лишаване от свобода". В 11 от случаите не е било наложено наказание, защото след повдигнатото обвинение е бил сключен граждански брак между лицата.

За тези три години в Сливен са подадени общо 302 сигнала за подобни деяния. В 129 случая е бил постановен отказ да се образува наказателно производство, като във всички случаи мотивите са били "липса на извършено престъпление или липса на достатъчно данни за извършено престъпление".

Няма нито един случай, в който отказът да е постановен с мотиви, че "са такива традициите в ромската общност". Най-често мотивите са, че лицето от женски пол има навършени 14 години към момента на първото съвкупление или има навършени 16 годни към момента на заживяване на съпружески начала - т.е. липса на престъпление, уверяват от прокуратурата.

В 54 случая Районна прокуратура -Сливен е прекратила образувани досъдебни производства, основно с мотив "последвал граждански брак".