На 15.11 на редакционната поща на news.bg се получи изявление от ИК "Лозенец", които от години наред се противопоставят на строителството на небостъргача "Златен век" в столичния квартал.

В тяхното изявление те се позовават на становище на парламентарната регионална комисия.

На 16.11 отново на редакционната поща на news.bg се получи искане от пресцентъра на "Артекс-Златен век" за премахване на публикацията, тъй като тя води до "силни, напълно неверни тенденциозни решения, чиято единствена цел е да се нанесат щети върху строителния бранш."

ИК "Лозенец" протестира срещу бездействието на ДНСК за "Златен век"

ИК "Лозенец" протестира срещу бездействието на ДНСК за "Златен век"

Настояват решението за строеж да се обяви за изтекло

Според изявлението на "Артекс" ИК "Лозенец" преследва политически дивиденти чрез стимулиране на протестни действия. Те се позовават и на съдебно решение от 30.07.2019 г., което са публикували на сайта на компанията. 

От "Артекс" посочват, че пет дни след издаването на принципното становище на г-н Искрен Веселинов, българският съд се произнася и определя като незаконно спирането на сграда "Златен Век". В решението на съда, който очевидно счита сградата за законна, са посочени ясно и сроковете на разрешителното й за строеж, както и крайните дати за това. Нещо повече - съдът разширява обхвата на това съдебно решение към всички инвестиционни проекти в страната, попаднали под обхвата на поправката в закона от февруари 2017 г., заявяват от "Артекс" и са категорични:

"Изнасянето на този документ със стара дата на практика се превръща във фалшива новина и има за цел създаването на обществено мнение в посока на политическа злоупотреба."

"Артекс": "всяко политическо вмешателство преди произнасяне на съда на втора инстанция е недопустимо."

От строителната фирма припомнят, че в момента се чака на втора инстанция съдът да се произнесе окончателно по този казус, който засяга както сградата "Златен Век", така и още десетки обекти, строящи се в България.

Все още небостъргачът "Златен век" е само замразен

Все още небостъргачът "Златен век" е само замразен

ИК "Лозенец" настояват и НС да се произнесе по действието на поправката "Артекс"

Ето и без редакцията позицията в отговор на становището на регионалната комисия, публикувана на сайта на компанията: 

Комисията по регионално развитие към Народното събрание излезна с позиция, която приема, че промените, извършени със ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./ касаят норми от материалноправен характер, чието действие е винаги занапред. Това тълкуване напълно съответства с позицията на "Артекс Златен Век" по настоящия казус, решението на Административен съд - София град по повод оспорената Заповед на ДНСК № РД 08.1/15.4.2019г., становището на двамата професори по административно право - проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов, както и безпротиворечивата практика на Конституционния съд, ВКС, ВАС и Съдът на Европейския съюз.

Действието на материалноправните норми е занапред ("ex nunc"), освен ако с изрична разпоредба не им е придадено обратно действие по смисъла на чл. 14 ЗНА. В настоящия случай не сме изправени пред обратно действие на закона и това е безспорно обстоятелство, закрепено както в теорията, така и в практиката. При наличието на висящи и непородили правните си последици юридически факти - новата материалноправна норма ги преурежда за в бъдеще. Това са т. нар юридически факти-състояния, от категорията на които се явява всеки срок, който е започнал да тече, но не е изтекъл. Правните последици на срока се реализират едва с неговото изтичане и приемането на нова материалноправна норма преди това, задължително преурежда тези последици занапред. Няма противоречия в наличната съдебна практика по този въпрос. Обратно действие има само когато законът се връща назад в миналото и поражда правни последици преди влизането си в сила. В настоящата хипотеза законът поражда правни последици след влизането си в сила и едва от този момент срокът на валидност на разрешението за строеж се удължава занапред.

За сравнение, обратно действие би било налице, само ако срокът на разрешението за строеж е бил изтекъл към момента на влизане в сила на ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./ и въпреки това законодателят предвиди, че тези разрешения за строеж ще бъдат с удължена валидност. Това са основни правни положения, свързани с действието на материалноправните норми.

В този смисъл, заключението на Регионалната комисия, че измененията, направени със ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./, касаят само разрешения за строеж, издадени след влизането им в сила, е очевидно неправилно. В допълнение, автентично тълкуване, по смисъла на чл. 51 ЗНА, може да дава единствено органът, който е издал акта, а именно - Народното събрание. Това се прави с т. нар. Тълкувателен закон (напр. Закона за тълкуване на чл.47 от Закона за чужденците в република България /обн. ДВ. бр. 108 от 2000г./). Становището на Комисията по регионално развитие към Народното събрание няма обвързващ характер, а представлява мнение, на което всеки гражданин или институция имат право.