Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. С предложените промени се регламентират общите правомощия на началник на областна служба "Изпълнение на наказанията" по подобие на правомощията на началник на затвор или на поправителен дом.

Тези три структури са териториални служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" и като такива са равнопоставени. Това предпоставя единен подход при
законодателното уреждане
на дейността им. В глава осма на закона се предлагат съществени промени, като първото важно предложение е с оглед високата степен на пренаселеност в затворите.

Предлагат се варианти на изключение от общия принцип на разпределение съобразно
постоянния адрес на осъдения. Дава се възможност да се използват други места за
лишаване от свобода
, когато в тях съществува свободен жилищен капацитет, посочва се и редът, по който може да се извърши това.
Предвижда се изрична разпоредба, която регламентира случаите на промяна на режима
на осъдените на доживотен затвор и доживотен затвор без замяна от специален на строг.

Освен задължителната оценка на риска от рецидив и от вреди се предвижда задължително психологическо изследване на определени категории лишени от свобода, които са осъдени за престъпления с изключително висока обществена опасност или са с доказан висок риск от вреди.

Предвижда се разширяване на кръга от дейности, които могат да се възлагат на лишените от свобода при изявено тяхно желание, като се уточнява, че лишените от свобода, заети в обслужващата и комунално-битовата дейност, работят и в празничните дни.

Прецизира се разпоредбата, която предвижда освобождаване от работа на учащи, лишени от свобода, с цел подготовка за явяване на изпити. Това се налага, тъй като в системата на средното образование дипломна работа не се изготвя. Лишените от свобода не са получавали облекло и обувки от няколко години, поради което има и осъдително решение в тази връзка. Съобразно европейските стандарти се предвижда безплатно облекло и обувки да се предоставят единствено на лишени от свобода, които нямат собствени.

Предвиждат се изменения допълнения относно забраните за лишените от свобода - настанените в затворнически общежития от закрит тип, да нямат право да държат у себе си пари. Освен притежаването се забранява ползването или държането на предмети, застрашаващи сигурността, включително и саморъчно изработени. Опитът
за внасяне на такива предмети се квалифицира като дисциплинарно нарушение.

От изключително значение са предложенията, свързани с подобряване на условията в
местата за лишаване от свобода, като се цели подобряване на условията на бит и живот, гарантиране на лично жизнено пространство на лишените от свобода - осигуряване на минимална жилищна площ на един лишен от свобода от 4 кв. м.

Осъществяването на целите и приоритетите, заложени в програмата на правителството,
изискват значителни финансови ресурси през периода на действието й, което във всички случаи би довело до пряко и косвено влияние върху държавния бюджет на България.

С оглед на обществено-икономическата обстановка в страната се наложи изводът, че е налице изключително затруднение да бъде изпълнено законовото изискване за осигуряване на предвидената минимална жилищна площ за един лишен от свобода в първоначално предвидения срок, поради което се предлага отлагане за срок от пет години на практическото привеждане в изпълнение на заложената в закона 4 кв. м. минимална жилищна площ на един затворник.

Заместник-министърът на правосъдието Пламен Георгиев обясни, че в общежитията от открит тип е постигнато това условие за битуване на затворниците. В момента в тези, които са от закрит тип мисля, че около 2 квадрата и половина средно се пада на затворник, коментира още той. Георгиев е категоричен, че нещата за затворниците ще се подобрят и подчерта, че вчера в Плевен е открит нов етаж за около 100 затворници.

Догодина предстои откриването на помещения за около 200 затворници в село Дебел, където има затворническо общежитие. Близо до Варна също ще бъде открито ново затворническо общежитие от закрит тип. Тези нови места са финансирани от норвежкия финансов механизъм. Тогава почти напълно ще си решим проблема с така
прословутите 4 квадратни метра, убеден е Пламен Георгиев. Разширяването на килиите изисква много средства. Пламен Георгиев обясни, че един затвор струва около 80 милиона лева. По наши разчети ни трябват около 3 затвора, изтъкна той. Заместник-министърът на правосъдието поясни, че ведомството ползва европейски средства за нови затвори, за да разреди настоящите килии. Пламен Георгиев е категоричен, че поставеният срок от 5 години е реалистичен.

Помолен да коментира казуса със Светломир Нешков - Куцара, който иска стая за секс в затвора, за да зачене дете с приятелката си, заместник-министър Георгиев, обясни: „В затвора човек трябва да търпи някакви лишения, той като влиза в това място не може да очаква, че за него нещата ще продължат, както са на вън".

Не сме длъжни да осигуряваме такива места, никъде по света не се прави, каза още той. Отдавна е премахната възможността за така наречените удължени свиждания. Георгиев обясни, че ако Куцара иска дете, това може да стане чрез изкуствено оплождане. Не сме длъжни да осигуряваме забавления на затворниците, подчерта заместник-министърът на правосъдието. Светломир Нешков, по думите му, е искал интимни срещи с приятелката му. От МП са му казали, че ще го заведат до клиника за изкуствено оплождане, но Куцара искал да зачене детето си по естествен път.

Предлага се със закона началниците на затворнически общежития да имат право да наказват с наказателна килия до 5 денонощия, тъй като този подход е по-ефективен. Така се реагира по-оперативно на извършените нарушения. Освен това началникът на затворническото общежитие познава по-добре лишения от свобода, който е извършил нарушението и следва да бъде наказан, и може да прецени по-добре заслужава ли такъв вид наказание или не. Предлага се началникът на затвора също да има право да изолира лишен от свобода в единична килия за срок до един месец.

Това се налага, тъй като за предотвратяване на бягство, посегателство върху живота или здравето на други лица, както и на други престъпления, се изисква много бърза реакция и вземане на спешни мерки. Допуска се възможността при добро поведение или отпадане на основанията за изолиране същото да бъде прекратено преди изтичане на определения със заповедта срок. В глава десета се предвижда възможност лишените от свобода да се настаняват за лечение в различни лечебни заведения извън местата за лишаване от свобода. Те имат право да се лекуват във всяко лечебно заведение и да направят избор за това, както всички останали граждани. Предлага се програмата за адаптация към условията за изтърпяване на наложеното наказание да се извади от категорията специализирани програми.

Основната цел на програмата за адаптация е да се подпомогне интеграцията на новопостъпилия към институцията чрез информиране относно права, задължения, правни и административни процедури и правила за възможните контакти с външния свят, общуване с останалите лишени от свобода и персонала. Прецизират се нормите, регламентиращи престоя в приемното отделение, уточняват се диагностичните дейности, които се извършват с отделните категории лица. Наред с това се конкретизира моментът, в който се изготвя индивидуален план за изпълнение на присъдата за всеки осъден.

Предлагат се разпоредби, регламентиращи програмата за подготовка за живот на свобода. Предвижда се дейността на училищата в местата за лишаване от свобода да се финансира от държавния бюджет чрез Министерството на образованието, младежта и науката.