Пленумът на Висшия съдебен съвет прие план за възобновяване образуването на дела в Единната информационна система на съдилищата. Изключението е за Върховния административен съд и административните съдилища, съобразно степента на натовареност на съдилищата, съобщиха от ВСС.

Делата ще се вписват както следва:

- от 01.01.2021 г. - Апелативен район - Велико Търново, и военните съдилища в Република България;

- от 01.03.2021 г. - Апелативен район - Бургас, Апелативен район - Варна, Специализиран наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен съд;

- от 01.04.2021 г. - Апелативен район - Пловдив;

- от 01.05.2021 г. - Апелативен район - София;

- от 01.06.2021 г. - Върховен касационен съд.

Магистратите от Пленума на ВСС реши да се предостави възможност на всички съдилища, които желаят, да започнат образуването на дела в ЕИСС преди срока, предвиден за тях по приетия график.

ВСС спря въвеждането на дела в новата система на съдилищата

ВСС спря въвеждането на дела в новата система на съдилищата

Похарчени са 6 млн. лв., до 10 декември трябва да преработят системата

Членовете на ВСС възложиха на Работната група да изготви, съгласувано с "Информационно обслужване" АД, график за задължително обучение на магистратите и съдебните служители от обучители и "Информационно обслужване" АД от съответната група съдилища преди възобновяване на работата на ЕИСС. На съдиите и съдебните служители е препоръчано активно да използват тестовата среда на ЕИСС до включването им по график за работата със системата.

Пленумът на ВСС реши да продължи работата на работната група, като нейните правомощия се разширят с включване на задачите по синхронизиране и усъвършенстване на работата на ЕИСС, които задачи да се предоставят на "Информационно обслужване" АД за доработване и изпълнение. Работната група ще действа до прекратяването ѝ с изрично решение на Пленума на ВСС.

Проверяват единната информационна система на съдилищата

Проверяват единната информационна система на съдилищата

Била тромава и давала много грешки според съдии