МВР ще помага на местната власт да увеличат броя на доброволните формирования и на доброволците, както и при организиране подготовката им за действия за предотвратяване или овладяване на бедствия и пожари. Това е част от Плана с мерки за защита при бедствия за 2017 г., който бе приет на днешното редовно заседание на правителството.

Планът е част от Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. Негова основна цел е провеждането на дейности за намаляване на риска от бедствия.

В плана са заложени 206 мерки, които ще бъдат реализирани от министерствата, ведомствата, държавни дружества. Сред мерките е повишаване квалификацията на силите за реагиране при бедствия и провеждане на национални учения за повишаване готовността на служителите на ведомствата за действия при бедствия.

Като мярка е посочено и разширяване на мрежата за наблюдение на горските територии, непрекъснат контрол над водохранилищата и изпълнение на ремонтни дейности по съоръженията. В плана е записан и мониторинг на хвостохранилища; поддържане на проводимостта на речни участъци; брегоукрепвания и укрепвания на свлачища.

В документа се предвижда изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации в обекти от сектор "Енергетика"; осигуряване и поддържане на материалната база и необходимите ресурси за функционирането на медицинските и противоепидемичните екипи за действие при бедствия.

Любопитен факт е, че вече се предвижда и обучение на екипи от професионални психолози - доброволци на БЧК за работа при бедствен стрес и изграждане на нови екипи.

Предвижда се и актуализиране на учебните програми за децата и учениците за реагиране при бедствия и разработване на стандарти за обзавеждане на специализирани общински центрове и интерактивни кабинети за обучението им, площадки за практически тренинги и т. н.; провеждане на национални конкурси и турнири за разширяване на знанията и уменията за реагиране при бедствия.

Дейностите по плана ще се финансират в рамките на одобрените бюджети на компетентните органи и от други източници.