Окръжните административни прокуратури  в страната подадоха 93 протеста и поискаха от административните съдилища да обявят за нищожни текстове от общински наредби.

Тези текстове незаконосъобразно регламентират издаване на „разрешения за разкопаване /прокопаване“  на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, респ. задължение за заплащане на такси от граждани и организации за издаване на такива административни актове.

Изготвени са и 27 предложения до общините за отстраняване на закононарушения в инспектираните области. В три общини, по собствена инициатива, е стартирал процес на нормативна промяна.

В началото на 2016 г. Върховна административна прокуратура разпореди на окръжните прокуратури, включително Софийска градска прокуратура, да извършат проверка на всички подзаконови актове, които се издават от общинските съвети в страната.

Проверяващите са установили, че в наредбите, приети от общинските съвети, са регламентирани различни административни процедури и местни такси, които нямат законова основа и незаконосъобразно гражданите са натоварени с административни и финансови тежести.

Едни от най-честите незаконни административни процедури и такси са свързани с издаване на  „разрешения за разкопаване /прокопаване“   на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства.

Проверката на прокуратурите в страната е установила, че в 112 общини са приети наредби, в които са въведени ред и условия за издаване на такива разрешителни, както и задължения за заплащане на такси от граждани и организации за издаване на такива административни актове.

Такива разпоредби нямат законно основание. Недопустимо е въвеждането на незаконни административни процедури и събиране на такси от гражданите, се сочи в изводите от проверката.

Съгласно чл. 72 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за строеж.

В тези случаи  единственият индивидуален административен акт, който се изисква от закона е разрешението за строеж и липсва друго законно основание за издаване на разрешение за разкопаване. Такава услуга не е предвидена нито в Закона за местните данъци и такси, нито в друг специален закон и е недопустимо събирането на местни такси за технически услуги, които не почиват на законова разпоредба.

Не могат да се обосноват и материално–технически и административни разходи за общините по извършване на услугата, тъй като съгласно ЗУТ строителят на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен да извърши за своя сметка необходимите възстановителни работи в срока, определен от общинската администрация.

В района на Апелативна прокуратура – Варна са установени такива 21 общински разпоредби, а прокуратурите от този район са подали 19 протеста до административните съдилища.
В района на Велико Търново са открити 12 общински наредби, подадени са 8 протеста.

В Бургас установените наредби са 15, а подадените прокурорски протеста – 14.

В района Пловдив установените наредби са 30, прокуратурите са подали 28 протеста до административните съдилища и са изготвили 2 предложения до общините за отстраняване на незаконосъобразната правна уредба.
Апелативните прокурори в София са установили 34 незаконни общински наредби и са подали 24 протеста до административните съдилища.